Beskidzcy łowcy

Myśliwi z koła „Ślepowron” dbają o rozwój kultury łowieckiej, stworzyli zespół sygnalistów, prowadzą kronikę koła z bogatą dokumentacją fotograficzną.

besk-lowcy-00

Koło przyjęło nazwę „Ślepowron” od jedynego występującego na południu Polski stanowiska tych ptaków na wyspie stawu Księżak, znajdującego się na terenie obwodu, który położony jest na Śląsku Cieszyń­skim. Koło liczy dzisiaj 29 myśliwych, a poluje w nim jeszcze 13 kolegów niestowarzyszonych.

W siedemdziesiątą rocznicę powstania koła dokonano podsumowania dorobku. W ostatnim dwudziestoleciu wybudo­wano wygodną siedzibę oraz budynek gospodarczy, rozwinięto gospodarkę hodowlaną, wybudowano trzy woliery adaptacyjne dla bażantów i wiele urzą­dzeń łowieckich, uzyskano bardzo dobre wyniki w odbudowie populacji bażanta i zająca. Powstały poletka żerowe i zapo­rowe dla zwierzyny na dzierżawionych gruntach.

Na wysokim poziomie jest strzelec­two myśliwskie; od lat odnotowywane są tryumfy w zawodach na szczeblu okręgowym i krajowym. Za największy sukces należy uznać uzyskanie mistrzo­stwa Polski w klasie powszechnej w 2010 roku przez 3 myśliwych z koła repre­zentujących beskidzki okręg łowiecki. W ostatnim dziesięcioleciu zadbano o rozwój kultury łowieckiej, stworzono własny zespół sygnalistów, prowadzona jest kronika koła z bogatą dokumentacją fotograficzną. Informacje o ważniejszych wydarzeniach i uroczystościach są publi­kowane w prasie lokalnej. Co roku w obchodach hubertowskich towarzyszy myśliwym Telewizja Katowice, realizu­jąca reportaże, które trafiają na antenę.

Z okazji jubileuszu wydano mono­grafię dokumentującą historię i dorobek koła. Od wielu lat prowadzona jest sys­tematycznie akcja edukacyjna w zakresie ochrony przyrody i kultury łowieckiej. Zajęcia odbywają się w siedzibie koła w Iłownicy i w szkołach znajdujących się na terenie obwodu.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się dziękczynną mszą świętą w kościele parafialnym w Rudzicy. Celebrował ją ks. biskup Piotr Greger wraz z kape­lanem myśliwych Podbeskidzia ks. Adamem Ciapką, ks. dziekanem Janem Gustynem, proboszczem rudzickiej para­fii ks. Czesławem Blochem i ks. Piotrem Janikiem, proboszczem parafii ewan­gelicko-augsburskiej w Wieszczętach. Mszę uświetniły poczty sztandarowe i sygnaliści myśliwscy. Następnie prze­maszerowano w rytmie marszy myśliw­skich do Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszowe. Prezes KŁ

„Ślepowron” Andrzej Szimke przywi­tał wszystkich licznie zebranych gości, w tym posła na Sejm RP i wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda, wicewojewodę ślą­skiego Jana Chrząszcza, władze starostwa powiatowego w Bielsku-Białej z prze­wodniczącym Rady Janem Borowskim i starostę Andrzeja Płonkę, władze szcze­bla gminnego Gminy Jasienica, a także władze łowieckie z prezesem ORŁ Fran­ciszkiem Strzałką, łowczym okręgowym Michałem Jordanem, członkami ZO PZŁ w Bielsku-Białej Olgierdem Kłopotow­skim i Janem Gwoździem, członkiem ORŁ Wojciechem Kuczyńskim oraz prezesami i łowczymi sąsiadujących kół.

Po wystąpieniu prezesa głos zabrał dr Jerzy Polak, autor monografii koła wydanej z okazji jubileuszu. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń łowieckich. Uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich KŁ „Ślepowron” w Rudzicy zostało odznaczone Złomem. Wręczono też odznaczenia indywidualne. Andrzej Szimke otrzymał złoty Medal Zasługi Łowieckiej. Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali: Henryk Francuz, Janusz Pierzyna, Stanisław Rajba. Brązowe Medale Zasługi Łowiec­kiej otrzymali: Hubert Jordan, Dariusz Kawik, Marian Michnik, Rafał Neter, Andrzej Lucjan Szimke i Łukasz Świń­czyk. Odznakami Za Zasługi dla Łowiec­twa uhonorowano Jolantę Kuczyńską oraz Zofię Pasiut. Srebrny Medal Za Zasługi dla Bielskiego Łowiectwa otrzymał Andrzej Stokłosa. Odznaczenia wręczali prezes ORŁ Franciszek Strzałka i łowczy okręgowy Michał Jordan.

Ostatnim elementem obchodów był otwarty festyn pod nazwą „Piknik łowiecki”. Rozpoczął go zespół sygna­listów myśliwskich koła, a wystrzał armatni obwieścił wszystkim początek zabawy. Pomimo niesprzyjającej pogody na placu obok GOK-u bawiło się trzy tysiące osób.

W roku jubileuszu kołem kieruje zarząd w składzie: Andrzej Szimke – prezes, Kazimierz Neter – wiceprezes, Dominik Świńczyk – łowczy, Henryk Francuz – sekretarz, Andrzej Stokłosa – skarbnik.

Stanisław Rajba

besk-lowcy-01 besk-lowcy-03 besk-lowcy-02

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter