Białe sarny

Albinizm jest jednostką choro­bową występującą zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Obja­wia się brakiem pigmentu w skórze, we włosach i w tęczówkach oczu. Bar­dzo często występuje u ptaków, natomiast u ssaków stwierdzany jest raz na około 100 tysięcy urodzeń.

U jeleniowatych albinizm spotykany jest niezmiernie rzadko i najczęściej występuje u danieli, przy czym bardzo często jest cechą dziedziczną. Wystę­pują w przyrodzie sytuacje, gdy żadne z rodziców nie wykazuje cech bielactwa, jednak potomstwo ma białe umaszcze­nie na całym ciele lub tylko na pewnych jego partiach. Przyczyną takich zabu­rzeń jest przekazanie potomstwu wadli­wego genu.

Udokumentowanych przypadków białych saren nie ma zbyt wiele, dlatego obserwacja dwóch takich w obwo­dzie łowieckim w okolicach Kurowa na Lubelszczyźnie okazała się regio­nalną sensacją. Białe kozy spotykane były wraz z rudlem składającym się z 14 osobników. Obydwa białe osob­niki to samice, przy czym koźlę miało białą okrywę włosową na całym ciele, z nielicznymi małymi plamkami w oko­licach szyi, łopatki i kręgosłupa. Z kolei koza charakteryzowała się znacznym zróżnicowaniem okrywy włosowej jak na albinosa. Cała tylna część ciała, od zadu do okolic mostka, i ostatniej partii żeber była zupełnie biała. Z kolei klatka piersiowa, nasada i grzbietowa część szyi oraz przednie cewki, zwłasz­cza po zewnętrznej stronie, umaszczone były płowo. Głowa w części twarzowej była biała, a jej reszta oraz łyżki były płowe.

Przypadek jest ciekawy, ponieważ koza jest typowym przykładem bie­lactwa częściowego, a koźlę bielactwa właściwego. Ze względu na odległość, z której wykonywano fotografie, nie było możliwości stwierdzenia, czy brak pigmentu dotyczył również tęczówek oczu.

Wiele badań naukowych dowiodło, że wszystkie osobniki o umaszczeniu odstającym od typowego dla danego gatunku, a zwłaszcza albinosy, są bar­dziej podatne na wpływ środowiska i cechuje je wysoka śmiertelność.

Marian Flis

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter