Dziedziczenie czy środowisko?

Poroża rogaczy mogą przyjmo­wać przeróżną formę. Z naszego punktu widzenia docelową jest forma regularnego szóstaka.

Dotychcza­sowe badania naukowe u tego gatunku wskazują, że pełnia rozwoju osobniczego przypada na wiek 5–6 lat. Osobniki młodsze z reguły nakładają mniej okazałe poroża (szpicaki lub widłaki), a tylko nie­liczne osiągają formy szóstaków.

Dość często spotykamy się z opinią, że to środowisko w głównej mierze decyduje o mocnych porożach. Z całą pewnością należy się z tym zgodzić, lecz po raz kolejny na konkretnym przykła­dzie możemy zaobserwować, że poten­cjał genetyczny populacji jest równie ważnym czynnikiem.

Potwierdzeniem tego niech będzie przed­stawione poroże rogacza strzelo­nego w obecnym sezonie w jednym z obwodów łowieckich na Zamojsz­czyźnie. Poroże to pochodzi od roga­cza, który ukończył pierwszy rok życia, czego potwierdzeniem jest fakt posia­dania przedtrzonowych zębów mlecz­nych w żuchwie. Masa brutto parostków wynosiła 324 gramy, a tusza rogacza ważyła tylko 15 kg, co w tym łowisku nie jest dużo.

Przedstawione parostki, moim zda­niem, są potwierdzeniem, że o formie i masie poroża decy­duje nie tylko jakość bazy żerowej, lecz także potencjał genetyczny popula­cji bytującej na danym terenie. To właśnie geny w połączeniu z atrak­cyjną bazą żerową wpływają na jakość osobniczą zwierząt.

Masa prezentowanych parost­ków odpowiada kozłom 4–5-letnim, co wskazuje na wysoki potencjał genetyczny tego osobnika. Prowa­dzone w badaniach naukowych analizy zależności masy tuszy i masy poroży wskazują na wysoką i z reguły staty­stycznie istotną zależność między tymi dwoma cechami. Najogólniej oznacza to, że wraz z rozwojem obydwie wymie­nione cechy wzrastają. W opisanym przypadku zależność ta z całą pewno­ścią jest niewielka, co jest potwierdze­niem wysokiego wpływu dziedziczenia na budowę poroża.

Marian Flis

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter