Dziki na grzybach

Wielkie monokultury kukurydzy tworzą idealne warunki do dynamicznego rozwoju populacji kopytnych. Stałe zwiększanie areału tych upraw jest powodem zmian w biologii dzików.

Najnowsze badania dodatkowo potwierdziły, że zwiększa się udział białka w upra­wianych roślinach, a wysokoenergetyczna kukurydza przy­czynia się do szybszego dojrzewania dzików, których samce dojrzałość płciową osiągają w wieku zaledwie kilku miesięcy, a samice przystępujące do rozrodu po raz pierwszy mają cza­sem masę ciała zaledwie 40–50 kg.

Przyczyny obserwowanego rozregulowania cyklu płciowego możemy również szukać w mykotoksynach wytwarzanych przez niektóre gatunki grzybów (czyli pleśni z rodzaju Fusa­rium), które coraz częściej znajduje się w kukurydzy. U zwie­rząt pleśń wywołuje niekiedy poważne zaburzenia układu rozrodczego. Najbardziej niebezpieczny w tym względzie jest zearalenon. Jest on jedną z najsilniejszych substancji estroge­nowych występujących w naturze. Jego obecność w organi­zmie, nawet w niskich stężeniach, wywiera wpływ na procesy fizjologiczne, przede wszystkim przyczynia się do rozregulo­wania huczki u dzików. Dodatkowo jego obecność w zwierzę­cym organizmie wywiera wpływ na możliwość występowania dwukrotnego okresu godowego w ciągu roku, czego dotychczas nie stwierdzano.

Grzyby te rozwijają się i rozmnażają nawet w niskich tem­peraturach, m.in. na ziarnie kukurydzy, która może w niektó­rych łowiskach stanowić prawie 90 proc. żeru. Pleśń łatwo opanowuje resztki pożniwne pozostające po zbiorze nieza­leżnie od tego, czy pozostają na powierzchni gleby, czy też są przyorane przez rolników.

Zwiększanie areału, nowe odmiany oraz choroby prowadzą do poważnych zmian behawioralnych dzików i przyczyniają się do zakłócenia procesów rozrodczych, co w konsekwen­cji rzutuje na dynamiczny przyrost nie tylko dzików. Dla­tego w obecnych uwarunkowaniach jedynym rozwiązaniem jest intensyfikacja odstrzału. Od dwóch lat poziom odstrzału dzików przekracza 100 proc. wiosennego stanu, a w ostatnim sezonie łowieckim zbliżył się nawet do 150 proc.

Marian Flis / fot. Tomasz Sczasny

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter