Jubileusz kaczek

Amerykańska organizacja ochrony środowiska zrzeszająca głównie myśliwych, obcho­dzi w tym roku swój okrągły jubileusz. Ducks Unlimited – czyli „kaczki bez granic” – skończyła 80 lat.

Wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 30. ubiegłego wieku, w samym środku naj­większego kryzysu gospodarczego XX wieku i katastrofy ekologicznej wywoła­nej wieloletnią suszą i silną erozją gleby, które dotknęły 19 stanów położonych na obszarze Wielkich Równin. Niewiele osób myślało wówczas o ochronie śro­dowiska i interesowało się losem ptac­twa wodnego, którego liczebność uległa drastycznej redukcji.

Pierwsze próby ratowania sytu­acji na szerszą skalę podjęto w 1927 roku, kiedy to w prestiżowej organi­zacji łowieckiej Boone and Crockett Club utworzono grupę roboczą, której zadaniem było opracowanie programu ochrony środowiska wodno-błotnego i poprawy warunków siedliskowych jego mieszkańców. Najważniejszym z efek­tów tych działań był udział w tworzeniu federalnego programu ochrony pta­ków migrujących nazywanego potocz­nie „programem znaczków z kaczką”. Zgodnie z treścią ustawy o federal­nych znaczkach pocztowych dla pta­ków migrujących z 1934 roku, do ich zakupu zobowiązani są myśliwi, któ­rzy ukończyli 16. rok życia i w danym roku zamierzają polować na ptac­two wodne. Program ten funkcjonuje do dziś i należy do największych sukce­sów w dziedzinie ochrony środowiska na świecie, jest w całości prowadzony i finansowany przez myśliwych – wykup znaczka jest warunkiem aktywowania licencji łowieckiej.

W 1937 roku grupa prominent­nych myśliwych powołała do życia organizację, której podstawowym zadaniem było wsparcie federalnego programu ochrony środowiska, przede wszystkim przez wykup i zachowanie obszarów wodno-błotnych, które dla stanowią optymalne tereny lęgowe i są elementem naturalnych koryta­rzy ich corocznych migracji. Zgod­nie z ostatnim raportem z 30 czerwca 2016 roku na całym obszarze Ame­ryki Północnej pod opieką tej organi­zacji znajduje się ponad 5,5 miliona hektarów.

Jan Bocheński

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter