Kresowe Diany

O roli kobiet we współczesnym łowiectwie – w Polsce i innych krajach Europy – dyskutowano podczas konferencji w Białowieży.

Motywem przewodnim kon­ferencji, zorganizowanej 3 czerwca br. w Białowieży przez Podlaski Klub Dian, działa­jący przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Białymstoku, był temat „Rola kobiet we współczesnym łowiectwie – w Polsce i innych krajach Europy”. Na spotka­nie przybyło ponad sześćdziesiąt osób, nie licząc wystawców, stoisk firmowych i sponsorów. W większości uczestni­czyły w tym wydarzeniu diany z pięciu okręgów północno-wschodniej Pol­ski, tj. Białegostoku, Białej Podlaskiej, Elbląga, Łomży i Olsztyna, ale były też na konferencji kilkuosobowe delega­cje polujących kobiet z Estonii i Łotwy, przedstawicielki FACE (Federacji Związ­ków Łowieckich Unii Europejskiej), a także leśnicy, pracownicy Białowie­skiego Parku Narodowego i studentki Wydziału Leśnego Politechniki Bia­łostockiej oraz uczennice Technikum Leśnego w Białowieży.

Konferencja, nazwana oficjalnie I Międzynarodowym Spotkaniem Kreso­wych Dian, została zorganizowana z ini­cjatywy Alicji Milewskiej, która prze­wodniczy Podlaskiemu Klubowi Dian i okręgowej Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa. Jak mówi sama pomysło­dawczyni tego wydarzenia, idea inte­gracyjnego i równocześnie oferującego merytoryczną dyskusję spotkania była efektem współpracy polujących kobiet z terenów północno-wschodniej Polski.

Warto podkreślić, że pomysł ten znakomicie wpisuje się z jednej strony w trwającą od jesieni ubiegłego roku kampanię FACE pod hasłem „Mobiliza­cja kobiet-myśliwych w Europie”, z dru­giej zaś – w realizowaną już od kilku lat promocję łowiectwa wśród kobiet i integrację polskich dian, czemu patro­nuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.

Także dlatego konferencja mogła pochwalić się nie tylko ciekawymi pre­zentacjami, ale też obecnością patrona honorowego spotkania, wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Byli obecni także, otwierający imprezę, łowczy okręgowy PZŁ Jarosław Żukow­ski oraz Krzysztof Mielnikiewicz, czło­nek Komisji Kultury NRŁ, z referatem zatytułowanym „Diana w filatelistyce”, a także łowczy okręgowy z Łomży Jerzy Włostowski.

Wystąpienia na konferencji były różnorodne i – co warto podkreślić – przygotowane nie tylko przez nasze diany, ale również gości zagranicz­nych: FACE reprezentowały Linda Dombrovski, wiceprzewodnicząca tej organizacji, oraz Berta Redondo z biura prasowego, a także prezes Związku Kobiet Myśliwych Esto­nii Triin Roostfeldt i Katarina Stern z Lady Hunt Latvia. Dotyczyły one przede wszystkim przyszłości łowiec­twa i roli polujących kobiet w myśli­stwie i w promocji naszej pasji oraz sposobów pozyskiwania funduszy europejskich na działalność kobiecych stowarzyszeń w łowiectwie.

Na białowieskim spotkaniu nie zabrakło pokazów mody myśliwskiej, zorganizowanych przez firmy TAGART i Pinewood, a także wystawy biżuterii myśliwskiej firmy NEMROD Collection oraz fotograficznej Podlaskiego Klubu Dian, a także pięknych futer z firmy Paprocki. Finałem konferencji było wie­czorne spotkanie przy ognisku – z pie­czonym na rożnie dzikiem – podczas którego uczestniczki konferencji zgodnie zobowiązały Alicję Milewską i Podlaski Klub Dian do zorganizowania następnej międzynarodowej konferencji kreso­wych dian i polowania w najbliższym możliwym terminie.

Bartosz Głębocki / fot. Urszula Jaskólska

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter