Łowcy na medal

Myśliwi z KŁ „Ziemia Sandomierska” prowadzą wzorową gospodarkę łowiecką, organizują imprezy kynologiczne i edukują młodzież.

Koło liczy 100 członków i 3 staży­stów. Dzierżawi 6 obwodów o łącznej powierzchni 34 tys. ha. Może się również poszczycić stanami zwierzyny drobnej, które należą prawdopodobnie do najlep­szych w Polsce. W planie odstrzału mają 580 zajęcy, 610 bażantów i 205 kaczek! Takie efekty osiągnięto głównie dzięki konsekwentnej redukcji drapieżników. Pomaga w tym prowadzony rokrocznie konkurs na najlepszego lisiarza. W ostat­nich latach prym w tej rywalizacji wiodą Marcin Bajerczak (20 lisów, 4 jenoty i kuna), Rafał Gospodarczyk (12 lisów, 2 jenoty) i Andrzej Kiliański (22 lisy).

Przykład koła dowodzi, że spadek populacji zwierzyny drobnej nie jest trendem nieodwracalnym. Gdy stany szaraków zaczęły maleć, przystąpiono do działania. Zarząd podjął decyzję o zakupie zajęcy z półdzikiej hodowli dla odświeżenia krwi i zintensyfiko­wał ochronę łowisk – zbierano wnyki, zwiększono odstrzał drapieżników (głównie lisa). Rozpoczęto też dokarmia­nie zajęcy w najtrudniejszych warun­kach zimowych. Z myślą o szarakach rozmieszczono wiele lizawek solnych. Te działania przyniosły efekt! W 2005 roku strzelono tylko 210 zajęcy, ale w ostat­nim sezonie aż 533 sztuki!

Podobnie ma się sprawa z kuro­patwami, których liczba gwałtownie zmalała po mokrych i zimnych wiosnach oraz mroźnych i śnieżnych zimach. Szczególnie niebezpieczna jest skorupa lodowa na oziminach, która uniemoż­liwia kuropatwom dostęp do pokarmu w tym trudnym czasie. W takich wypad­kach podejmuje się działania opisywane w starych podręcznikach – metodą bro­nowania odsłaniane są oziminy. Myśliwi mobilizowani są również do wyjazdów w celu ochrony kuropatw przed drapież­nikami i kłusownikami. Bardzo wcześnie rozpoczynają dokarmianie, bo już jesie­nią, ponieważ łowisko jest zasiedlane kuropatwami pochodzącymi z odłowu. W efekcie liczebność kuropatw zbliża się już do poziomu sprzed zawieszenia polo­wań w 2010 roku. Ostatnia inwentaryza­cja wykazała, że jest ich już około 2 tys. i prawdopodobnie w przyszłym sezonie myśliwi znów zapolują na kury!

Ogromną wagę koło przywiązuje do ciągłego podnoszenia umiejętności strzeleckich. Co roku organizowane są mistrzostwa koła, a reprezentacja „Ziemi Sandomierskiej” od kilku lat zajmuje miejsca na podium w zawo­dach okręgowych – zarówno w klasie powszechnej, jak i mistrzowskiej. Zespół występował najczęściej w składzie: Jarosław Kiliański, Krzysztof Fryc, Rafał Gospodarczyk, Dariusz Krakowiak i Marcin Czarnecki.

Jak mówi przysłowie: „Polowanie bez psa to jak wesele bez muzyki”, dlatego członkowie koła mają 31 psów ułożonych do polowań na ptactwo, w tym 9 rodowodowych, a jeden z myśliwych prowadzi hodowlę nie­mieckiego wyżła krótkowłosego i cze­skiego fouska. Koło współorganizuje różne imprezy kynologiczne. W ostat­nich latach były to: Tarnobrzeskie Field Trialsy (2006), II Regionalny konkurs wyżłów wielostronnych (2007), próby pracy wyżłów (2008) i Krajowe Field Trialsy (2010) z uroczystym rozpoczę­ciem imprezy na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego w Sandomierzu. Myśliwi Krzysztof Fryc, Paweł Zygadło, Adam Kowalczyk i Sylwester Łukawski wraz ze swoimi psami zajmują wysokie lokaty na konkursach rangi międzyna­rodowej, krajowej i regionalnej.

Koło nie zaniedbuje też edukacji i współpracuje ze szkołami podstawo­wymi w Niedźwicach, Gnieszowicach i Bilczy. Myśliwi przekazują uczniom zeszyty edukacyjne o łowiectwie i dofi­nansowują zakup przyborów szkolnych. Ufundowano również nagrody dla dzieci ze szkoły podstawowej w Niedź­wicach, które zebrały i przekazały kołu aż 1,2 tony kasztanów.

W 1993 roku koło zakupiło działkę ze starym budynkiem w Beszycach koło Koprzywnicy. Plac został ogrodzony, budynek wyre­montowany i adaptowany na domek myśliwski. Wszystkie prace wykonali członkowie koła. Powstała dzięki temu piękna stanica, z której korzy­stają nie tylko myśliwi, ale również szkoły, instytucje i organizacje współ­pracujące z kołem.

Ważnym wydarzeniem było nada­nie kołu sztandaru. Został ufundo­wany ze składek myśliwych i staży­stów. Podczas tej samej uroczystości odsłonięto i poświęcono kamienny obelisk z tablicą jubileuszową, ufundowaną przez myśliwego Jerzego Lipca.

Z okazji poprzedniego jubileuszu opracowano monografię koła. Obecny skład zarządu to: Zygmunt Kubicki – prezes, Andrzej Sieciarski – łowczy, Rafał Gospodarczyk – podłowczy, Tade­usz Gieracha – skarbnik, Paweł Zygadło – sekretarz.

Franciszek Sieciarski

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter