Myśliwi z uroczyska

Myśliwi z KŁ nr 25 „Uroczy­sko” z Lublina świętowali 70-lecie. Z tej okazji jubi­latom został przekazany sztandar, który – w uznaniu łowieckich zasług – odznaczono Złomem.

Koło dzierżawi dwa grani­czące ze sobą obwody o łącznej powierzchni 15,5 tys. ha. Jeden z nich usytuowany jest w powiecie lubelskim, drugi zaś w kraśnickim. Obydwa to obwody polne, średnia lesistość wynosi 8,4 proc. Koło pro­wadzi introdukcje bażantów, a dwa lata temu łowiska zasiedlono zają­cami. Od kilkunastu lat nie prowa­dzi się odstrzału ani kuropatw, ani szaraków, a w wyniku konsekwent­nej redukcji drapieżników populacje zwierzyny drobnej powoli się odbu­dowują. Rogacze, jakie można spo­tkać w obwodach „Uroczyska”, mogą przyprawić o mocniejsze bicie serca niejednego selekcjonera. Corocz­nie myśliwi zdobywają tu medalowe parostki, nie brakuje też myłku­sów oraz okazałych szydlarzy. Plan łowiecki: 74 sarny, 35 dzików, 78 lisów, 81 bażantów i 60 kaczek.

W jednej z piosenek Skaldowie radzili kiedyś, by szanować wspo­mnienia i smakować ich treść. Myśliwi z „Uroczyska” realizują tę myśl, uak­tualniając z okazji jubileuszu wydaną dziesięć lat temu monografię koła. Szczególnym powodem do dumy jest dla nich stanica w miejscowości Kieł­czewice Górne, zlokalizowana na gra­nicy dzierżawionych obwodów łowiec­kich. W jednym z odremontowanych budynków znajdują się kwatery myśliwskie, w drugim pomieszczenia gospodarcze. Na działce postawiono również wiatę wraz ze stołami i ław­kami. Posesję ogrodzono, a w roku jubileuszu ksiądz Krzysztof Broda­czewski poświęcił kapliczkę naszego patrona, którą wykonał Tomasz Gryta, członek koła.

Skład zarządu: Jan Staroch – prezes, Marian Piotrowski – łowczy, Mie­czysław Iwanicki – skarbnik, Marcin Wnuk – sekretarz.

Marian Flis

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018