Myśliwski dar

W odnowionym budynku spichrza z 1863 roku, znajdującym się przy trasie z Szubina do Kcyni, otwarto nowoczesne Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie.

Nowoczesna ekspozycja poświę­cona zwierzynie naszych lasów, sala do edukacji ekolo­gicznej i eksponaty związane z kulturą łowiecką – w odnowionym budynku spichrza z 1863 roku, znajdującym się przy trasie z Szubina do Kcyni, otwarto nowoczesne Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie.

Nie sposób rozprawić się ze stereo­typowym obrazem naszej pasji bez popularyzowania wiedzy o działa­niach myśliwych na rzecz ochrony środowiska, o naszych tradycjach czy gospodarce łowieckiej służącej zacho­waniu zwierzostanów – z tego założe­nia wyszedł Andrzej Morawski, przed­siębiorca, który należy do KŁ „Dąb” z Kcyni. Na terenie dawnego zespołu folwarcznego w Turzynie, który kupił z myślą o swoim przedsiębiorstwie produkującym karmę dla koni, znaj­dował się stary zrujnowany spichlerz (wpisany zresztą do ewidencji zabyt­ków). W 2012 roku, razem z prezesem ORŁ w Bydgoszczy Bogusławem Chłą­dem, pan Andrzej doszedł do wnio­sku, że to znakomite miejsce na nowo­czesną placówkę dydaktyczną, która wiedzę może przekazywać w atrak­cyjny sposób.

Rok później przystąpiono do prac remontowych, które sfinansował przedsiębiorca. Odnowiony budynek przekazał nieodpłatnie w zarządza­nie Stowarzyszeniu Edukacji Ekolo­gicznej i Łowieckiej „Dąb”, w któ­rego skład obok myśliwych weszli leśnicy, nauczyciele i miłośnicy koni. To właśnie stowarzyszenie zadbało o eksponaty – znaczną część myśliwi podarowali bądź bezpłatnie uży­czyli, resztę zaś kupiono. W efekcie w sali o powierzchni 240 m² udało się stworzyć kilka znakomitych dio­ram ukazujących życie lasu, m.in. scenę z rykowiska, pojedynek dwóch tryków muflona, rogacza z kozą i koź­lętami czy tokującego głuszca. Nie mogło zabraknąć akcentów łowiec­kich: wrażenie robią imponujące żyrandole z poroży, a przede wszyst­kim figura naszego patrona i wieniec byka z krzyżem świętego Huberta.

W uroczystości otwarcia pla­cówki, uświetnionej występem zespołu sygnalistów „Babrzysko”, wziął udział europoseł Janusz Zemke. Gratulując osiągnięcia celu, zaape­lował do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie finansowe przedsięwzię­cia. Przewodniczący Komisji Kultury ORŁ w Bydgoszczy Hubert Trze­biński wręczył Andrzejowi Moraw­skiemu okolicznościowy medal z dedykacją: „Z umiłowania ojczy­stej przyrody i łowieckiej tradycji, dla zachowania ich bogactwa i świa­domości ekologicznej, kol. Andrzej Morawski stworzył to nowoczesne muzeum edukacji i kultu przyrody. Dziękujemy Mu za to myśliwskim Darz Bór”. Wykonawcą medalu był Lech Kasprzykowski, czło­nek Komisji Kultury. Należy dodać, że pierwsze wycieczki już zwie­dziły muzeum, a opinie młodzieży są entuzjastyczne.

Eugeniusz Trzciński

 

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter