Myśliwy nauczycielem

Niemieccy myśliwi coraz chętniej zajmują się edu­kacją ekologiczną.

Ostat­nie dane opublikowane przez Niemiecki Związek Łowiecki (DJV) poka­zują, że liczba myśliwych prowadzących regularne działania edukacyjne w ciągu minionych 6 lat wzrosła o 80 proc. W lekcjach, organizo­wanych obecnie przez 7 tys. myśliwych, uczest­niczy rocznie ponad 800 tys. osób. Nasi niemieccy koledzy „zainwestowali” w materiały edukacyjne i sprzęt do nauki prawie 410 tys. euro.

Od 1991 roku myśliwi oferują szko­łom ekscytujące zajęcia terenowe, których celem jest odkrywanie świata przyrody wszystkimi zmy­słami i nauczanie dzieci, jak w sposób zrównowa­żony korzystać z zasobów naturalnych. W tym celu DJV nieustannie szkoli myśliwych – aby uzyskać certyfikat „nauczyciela przyrody”, niezbędny jest udział w pięciu semina­riach. Zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez 80 godzin, zapew­niają odpowiedni poziom merytoryczny nauczycieli.

(PB) / fot. archiwum DJV.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter