Powrót bobra

Władze Szkocji są dumne z suk­cesu – tamtejsze bobry odzy­skały status gatunku rodzi­mego.

Ostatnio bobry żyjące na wolności obserwowane były na Wyspach Brytyjskich ponad 300 lat temu. W ostatnich latach prowadzono liczne eksperymenty mające na celu ustalenie, czy po tak długim czasie nieobecności bobry będą w stanie ponownie zadomo­wić się na Wyspach. Szkocka część tego eksperymentu właśnie się zakończyła – bóbr został oficjalnie wciągnięty na listę gatunków chronionych.

Co to oznacza dla bobrów? Wystę­powanie tego gatunku przestało być ograniczone do wybranych obszarów, na terenie których prowadzono ekspery­menty. Zwierzęta mogą teraz swobodnie migrować w poszukiwaniu przyjaznych dla siebie środowisk, podczas gdy wła­dze lokalne zobowiązane są do prowa­dzenia monitoringu i czynnej ochrony nowych siedlisk. Nie mniej istotne są zawarte wcześniej porozumienia z unią rolników szkockich i szkockim związkiem właścicieli nieruchomości rolnych, które pozostawały dotych­czas w zdecydowanej opozycji wobec powrotu bobrów. Wcześniej, zwłaszcza w pierwszych latach projektu, docho­dziło do licznych konfliktów, w wyniku których co najmniej kilkadziesiąt bobrów zostało zabitych przez kłusow­ników. Zawarte niedawno porozumie­nie jest ukoronowa­niem długoletnich negocjacji i akcji pro­mocyjno-edukacyj­nych prowadzonych na rzecz bobrów.

Szkockie bobry są potomkami osob­ników sprowadzo­nych do celów rein­trodukcji z Norwegii w 2009 roku. Trzy rodziny zostały wów­czas wypuszczone w wybranych obszarach kontrolnych i z dala od wcześniejszych nielegalnych prób dzikiej reintrodukcji osobnikami niewiadomego pochodzenia, najpraw­dopodobniej z prywatnych nielegalnych hodowli. Obecnie obszar reintrodukcji zasiedla około 250 osobników, które – zdaniem naukowców – stanowią na tyle wystarczająco stabilną popula­cję, że dzięki ochronie władz i akceptacji rolników można spodziewać się pełnego sukcesu ekspansji tych gryzoni.

Mateusz Łukasiewicz / fot. iStock.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter