Puchalski w Piotrkowie

Wystawa laureatów XXII edy­cji Konkursu Fotograficz­nego „Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego została otwarta w Centrum Idei „Ku Demo­kracji” w Piotrkowie Trybunalskim.

W tym roku wydarzenie miało szcze­gólny charakter. Wernisaż poprze­dzony został bowiem koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Stowarzy­szenia Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki z Łodzi.

– Przez organizację wystaw chcemy pokazać, że łowiectwo to nie tylko strzelanie zwierzyny, ale przede wszyst­kim kultywowanie tradycji narodo­wych, dbanie o naszą ojczystą przy­rodę i edukacja – powiedział Zbigniew Skrzek, pomysłodawca i organizator piotrkowskiej wystawy. – Ci, któ­rzy obcują z przyrodą, a niewątpliwie należą do nich myśliwi, wiedzą, że uczy ona pokory, szacunku i współistnienia z naszymi braćmi mniejszymi.

Niedzielne spotkanie było także okazją do wręczenia wyróżnień. Wice­prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek oraz przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński wrę­czyli brązowe Medale Honorowe Piotr­kowa Trybunalskiego. Otrzymali je ks. Tomasz Bartczak – kapelan myśliwych i leśników archidiecezji łódzkiej, oraz Dorota Bułacińska z ZO PZŁ w Piotr­kowie Trybunalskim.

Mieszkańcy miasta już czekają na fotografie zwycięzców tegorocznej edycji konkursu, by móc podziwiać ich najlepsze zdjęcia.

Wiesław Gąbka / fot. Marcin Skrzek.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter