Redaktorzy w Gołuchowie

Z inicjatywy Komisji Kultury przy NRŁ i ZG PZŁ w lutym br. w Gołuchowie odbyło się spotkanie redaktorów regional­nych pism łowieckich.

Jego celami były omówienie wszelkiego rodzaju problemów związanych z wydawa­niem prasy łowieckiej oraz wymiana poglądów i doświadczeń naby­tych podczas dotychczasowej pracy redakcyjnej.

Dyskusja w dużej mierze poświę­cona była nasilającej się działalno­ści ludzi negatywnie nastawionych do myśliwych oraz wizerunkowi myśliwego i postrzeganiu łowiectwa w społeczeństwie. Diana Piotrowska, rzecznik prasowy PZŁ, wygłosiła refe­rat zatytułowany „Wizerunek myśli­wego w XXI wieku”, a Agata Konczal mówiła o tym, jak jesteśmy oceniani przez ludzi niezwiązanych z łowiec­twem, a także jakie są jej zdaniem przyczyny obecnych i potencjalnych konfliktów.

Podczas spotkania w Gołuchowie mówiono o konieczności nawiąza­nia współpracy z innymi lokalnymi mediami w celu promocji naszej pasji. Zdarza się bowiem, że w gaze­tach, programach telewizyjnych czy radiowych prezentowane są poglądy jedynie pseudoekologów, gdzie myśli­wym nie oddaje się głosu.

Dużym zainteresowaniem uczest­ników cieszyły się również referaty wygłoszone przez Andrzeja Piechoc­kiego („W jaki sposób napisać tekst, aby zaciekawił czytelnika”) oraz Bartosza Hordeckiego („ABC prawa prasowego”). W obu referatach omó­wiono wiele zagadnień związanych z pracą dziennikarską i problemami, jakie napotykają redaktorzy czaso­pism łowieckich w swej działalności publicystycznej.

Podczas toczącej się dyskusji wszy­scy uczestnicy podkreślali potrzebę zamieszczania w prasie łowieckiej artykułów z zakresu szeroko poję­tej kultury łowieckiej. Stanowisko takie zajęła też Komisja Kultury NRŁ na swoim posiedzeniu w przeddzień spotkania.

Marek Rogoziński

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 21 Feb 2018

  • 19 Feb 2018

  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018