Sejmowa nowela

Podczas posiedzenia Sejmu 24 stycznia br., posłowie uchwali nowelizację ustawy Prawo łowieckie, która wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r.

sejmowa-nowela-01

Nowelizacja reguluje zasady postępowania dyscyplinarnego, które nie były wcześniej unormowane w zmienianej ustawie. Ustawa określa organy uczestniczące w postępowaniu dyscyplinarnym, ich skład oraz sposób wyboru. Reguluje też tryb i zasady postępowania dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim, katalog przewinień łowieckich i kar dyscyplinarnych oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zgodnie z nowelizacją, członkowie Polskiego Związku Łowickiego będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia łowieckie (naruszenie statutu PZŁ oraz polowanie w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką). Kary dyscyplinarne podzielono na zasadnicze i dodatkowe. Zgodnie z zawartymi w ustawie regulacjami organami dyscyplinarnymi w Polskim Związku Łowieckim będą: Główny Sąd Łowiecki oraz okręgowe sądy łowieckie, a organem odpowiedzialnym za prowadzenie dochodzeń w sprawach o przewinienia łowieckie będą Główny Rzecznik Dyscyplinarny i rzecznicy okręgowi. Postępowanie przed sądem łowieckim będzie wszczynane na ich wniosek.

Zgodnie z ustawą Naczelna Rada Łowiecka będzie powoływała Główny Sąd Łowiecki i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z zastępcami na wspólną 5-letnią kadencję. Okręgowe Rady Łowieckie będą odpowiednio powoływały na wspólną 5-letnią kadencję okręgowe sądy łowieckie i Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z zastępcami. Nowelizacja zakłada dwuinstancyjne postępowanie przed sądami łowieckimi.

Za zmianami w ustawie głosowało 428 posłów, przeciw było 3 posłów, wstrzymało się 9. Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.

Jan Siewier

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 18 Feb 2018

  • 17 Feb 2018

  • 15 Feb 2018

  • 14 Feb 2018

  • 13 Feb 2018

  • 12 Feb 2018

  • 11 Feb 2018

  • 10 Feb 2018

  • 8 Feb 2018

  • 7 Feb 2018