Śródziemnomorskie porozumienie

Królewska Hiszpańska Federacja Łowiecka RFEC (Real Federa­ción Española de Caza) porozu­miała się z Włoską Federacją Łowiecką FIDC (La Federazione Italiana della Caza) w sprawie wspólnych działań zmierzających do promocji łowiectwa i obrony praw myśliwych na forum krajowym i międzynarodowym.

W spo­tkaniu udział wzięli prezes FIDC Gian­luca Dall›Olio, jego współpracownik i były sekretarz generalny FACE i HUNT Filippo Segato oraz prezes RFEC Angel Lopez Maraver w towarzystwie wice­prezesów Ignacio Valle i José María Mancheño.

„To pierwszy etap długiej drogi, w której obie federacje stawiają do wza­jemnej dyspozycji wszystkie swoje zasoby, aby bronić interesów naszych myśliwych, łącząc wysiłki dla wspól­nego rozwiązywania problemów kształtujących obraz współczesnego łowiectwa” – czytamy we wspólnym stanowisku uczestników spotkania.

W ten sposób obie federacje łączą swój potencjał wobec konieczności ustanowienia strategicznych kierun­ków rozwoju modelu zrównoważonego łowiectwa i zapewnienia jego bezpie­czeństwa na przyszłość a także wobec pilnej potrzeby ochrony praw myśli­wych, konieczności promocji konsump­cji dziczyzny oraz tworzenia zasad zwiększających rolę łowiectwa w ochro­nie różnorodności biologicznej środowi­ska naturalnego. Oba kraje zamierzają prowadzić wspólną politykę wobec wyzwań dyrektyw siedliskowej i ptasiej oraz polityki rolnej, a także w kwestii zarządzania populacją wilka w Euro­pie, penalizacji oczerniania łowiectwa i myśliwych w sieciach społecznościo­wych oraz radykalizacji organizacji antyłowieckich.

Jan Bocheński

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter