Staszów w terenie

Uczniowie Liceum Ogólnokształ­cącego w Staszowie spotykają się w terenie z myśliwymi.

W grudniu wybrali się do podsypu dla bażantów, który wykonali w czasie „Roku bażanta”. Celem wyprawy było sprawdzenie stanu technicznego oraz wyłożenie karmy dla bażantów. Oprócz młodzieży z klas biologicznych uczestni­czących w programie w wycieczce udział wzięli nauczyciele biologii – koordyna­torzy projektu w szkole, a także dyrek­tor placówki Anna Karasińska.

Także w grudniu, w domku myśliw­skim Koła Łowieckiego „Knieja” z Sichowa Małego, uczniowie liceum spotkali się z myśliwymi, a tematem tego spotkania były „Działania myśli­wych na rzecz ochrony przyrody i etyka myśliwska”.

O działaniach myśliwych opowia­dali goście – nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów Krzysztof Karst oraz myśliwy Jerzy Kos. W trakcie spotkania młodzież miała okazję przekonać się, że myśli­stwo to systematyczna praca, która pochłania wiele czasu i zasobów finan­sowych myśliwych zaangażowanych w ochronę łowiska.

Spotkanie z myśliwymi to rów­nież barwne opowieści o spotka­niach z przyrodą – na przykład o nocnych wyciach wilków w Górach Świętokrzyskich, co świadczy o powrocie tych zwierząt na ziemię świętokrzyską.

(GS)

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter