Weterani na wojnie

W jaki sposób w warunkach pokojowych można wyko­rzystać doświadczenie bojowe zdobyte w elitarnych jednost­kach specjalnych na frontach w Iraku, Afganistanie i innych współczesnych polach bitew?

Ryan Tate, 32-letni weteran amerykańskich sił piechoty morskiej – zmagający się objawami zespołu stresu pourazowego, będą­cego wynikiem doświadczeń bojo­wych – na prywatnej afrykańskiej farmie utworzył centrum szkoleniowe organizacji, której celem jest połącze­nie procesu terapeutycznego z zada­niami praktycznej ochrony przyrody. Złośliwi twierdzą, że w ten sposób powstała organizacja myśliwych – najemników.

Jego żołnierze szkolą służby ochrony parków, prowadzą terenowe działa­nia zwiadowcze i rozpoznawcze zor­ganizowanych grup kłusowniczych, uczestniczą w patrolach, wykorzystu­jąc do tego wszystkie swoje umiejęt­ności zdobyte w procesie szkolenio­wym, które w warunkach pokojowych i w życiu cywilnym nie znajdują więk­szego zastosowania, a które kosztowały armię amerykańską miliony dolarów.

Inicjatywa nie jest wolna od kon­trowersji. Krytycy twierdzą, że jest to początek militaryzowania konfliktu wokół zwierząt – dzisiejszym frontem jest walka z kłusownictwem, któ­rego skutkiem ubocznym jest lokalny wyścig zbrojeń. Niejasny jest rów­nież status obecności – było nie było – amerykańskich żołnierzy, prowa­dzących regularne szkolenia i dzia­łania zbrojne na terenie wyjątkowo niestabilnych politycznie państw afrykańskich.

– Jesteśmy tu za darmo, wyłącznie z własnej woli i jesteśmy gotowi służyć każdemu, kto potrzebuje naszej pomocy w walce z kłusownikami – tłumaczy założyciel organizacji Vetpaw, na której koncie znajduje się już kilka spektaku­larnych akcji związanych z działaniami kłusowników wobec nosorożców. – W 2007 roku w RPA kłusownicy zabili 13 nosorożców. Ta liczba w 2015 roku urosła do 1200 osobników. To chyba jednoznaczny dowód, że jesteśmy potrzebni – dodaje Tate.

Łukasz Kołakowski / fot. iStock

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter