Wspólnie na szlaku

Francuscy myśliwi i miłośnicy turystyki pieszej dali przykład, że zamiast spierać się o użytko­wanie – w trakcie realizacji swoich pasji – lasów i łąk, można w tej dziedzinie współpracować i dzielić się zasobami natury.

W marcu tego roku, podczas dorocznego zjazdu Francuskiej Federacji Myśliwych (FNC), w obecności prze­wodniczących wszystkich departamen­talnych organizacji łowieckich we Fran­cji, prezes FNC Willy Schraen i prezes Francuskiej Federacji Turystyki Pieszej (FFRandonnée) Robert Azais podpisali historyczne porozumienie o współpracy i partnerstwie obu tych struktur.

Dokument ten, jak ogłoszono nad Sekwaną, ma umożliwić ścisłą współ­pracę między użytkownikami przy­rody: wędrowcami i myśliwymi, a także wspomóc – to cytat z oficjal­nego tekstu – „życie razem” i wzajemne zrozumienie.

FNC i FFRandonnée chcą rozwi­jać powiązania na szczeblu lokalnym i regionalnym między myśliwymi i miłośnikami turystyki pieszej. Celem jest harmonijne współistnienie wszyst­kich użytkowników lasu, bez konflik­tów dotyczących tego, kto, kiedy i gdzie ma prawo przebywać w terenie.

Jak podkreślali na wspólnej kon­ferencji sygnatariusze porozumienia, we Francji realizuje się już 19 projektów w 31 departamentach, gdzie miłośnicy pieszych wędrówek i myśliwi współpra­cują, między innymi tak planując ter­miny polowań i turystycznych zlotów, by nie kolidowały ze sobą.

Podpisana umowa na szczeblu centralnym korzysta z tych dobrych doświadczeń i przewiduje podobne działania w całym kraju, a także stwo­rzenie specjalnych zespołów mediacyj­nych, które rozwiązywałyby ewentualne konflikty w tej dziedzinie.

FNC i FFRandonnée uzgodniły też wspólne akcje edukacyjne w celu podnoszenia świadomości ekologicz­nej myśliwych i turystów. Współ­praca ma również umożliwić turystom i myśliwym realizację wspólnych pro­jektów ochrony przyrody, takich jak na przykład rekultywacja dróg wiej­skich czy działania na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Pierwszym efektem umowy jest uzgodnienie kształtu znaków, które miałyby ostrzegać turystów o odbywa­jącym się na danym terenie polowa­niu, a także sposobu rozmieszczenia takich oznakowań, które mają być – z inicjatywy FNC – uzupełniane specjalnymi planszami edukacyjnymi, na których myśliwi, jak zapisano, „dzielić się będą wiedzą o dzikim życiu, jaką posiadają jako naturalni zarządcy leśnych i polnych zasobów przyrody”.

Maciej Basiewicz / fot. pixabay

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter