Wycena trofeów

Do naszych rąk trafia książka „Wycena CIC trofeów łowieckich” autorstwa Dariusza Zalewskiego, która w nowoczesny sposób podejmuje temat wyceny medalowej.

Rekomendując tę ciekawą pozy­cję czytelnikowi, jestem przekonany, że spełni ona wszelkie oczekiwania myśliwych. Pozycja ta stanowi bardzo bogate wypełnienie ogromnej luki. Autor ma dużą wiedzę i doświadcze­nie z zakresu wyceny trofeów łowiec­kich, nie tylko z racji pracy w Komi­sji Wyceny Trofeów Łowieckich przy Naczelnej Radzie Łowieckiej, ale także udziału w Międzynarodowej Komisji Wyceny Trofeów CIC.

We wstępie przedstawił bardzo interesujący rys historyczny dotyczący trofeum łowieckiego, w którym zwraca uwagę na znaczenie punktowej wyceny trofeów łowieckich i łączenia jej z oceną jakości zwierzyny. Jego zdaniem tylko w ten sposób możemy wiarygodnie oce­niać zmiany, jakie zachodzą w naszych łowiskach. Podzielam opinię autora! Wycena CIC to doskonałe narzędzie do monitoringu jakości populacji zwierzyny.

Książka jest opracowaniem dosko­nałym i to nawet w porównaniu wydawanymi wcześniej pozycjami w tej dziedzinie za granicą. Trzeba podkreślić, że tak potężne organizacje łowieckie, jak SCI, Rowland Ward czy B&CC od czasu ich powstania nie wydały tak szczegółowo opracowanej pozycji.

Na początku każdego rozdziału autor przedstawia krótki rys histo­ryczny powstawania i kształtowania się na przestrzeni lat formuły wyceny trofeum dla danego gatunku zwierzyny. Dalej zamieszczone są obowiązujące druki formuł wyceny trofeum CIC dla każdego gatunku, jak również gradacje punktowe z wyznaczeniem stref meda­lowych. Jedynie czego należy żałować, to że w tej pozycji nie ma zdjęć rekor­dowych trofeów polskich i światowych poszczególnych gatunków.

Wartość edukacyjna i merytoryczna tej pozycji jest ogromna. Na 330 foto­grafiach precyzyjnie opisano technikę wyceny i sposób dokonywania poszcze­gólnych pomiarów. Przykładem niezwy­kłej precyzji jest opis wyceny poroża daniela. Nie znajdziemy takiego opraco­wania nawet w węgierskich książkach – prawdziwy majstersztyk!

Czytelnik, biorąc do ręki to wspa­niałe opracowanie, bez wątpienia zauważy ogromny profesjonalizm autora w tworzeniu tej pozycji, szcze­gółowość, odpowiedni dobór fotografii, przejrzystość pokazywanych na zdję­ciach sposobów pomiarów poszczegól­nych trofeów. Bez wątpienia wywołuje to szacunek dla pracy, jaki autor wło­żył w to opracowanie. Jestem pewny, że dr hab. Dariusz Zalewski nie poprze­stanie na tym wydaniu.

Tak znakomicie opracowana pozy­cja pojawia się pierwszy raz na rynku specjalistycznej literatury łowieckiej od czasu powstania CIC i już wzbudza duże zainteresowanie naszych sąsia­dów. Jestem pewien, że będzie wzorem dla innych Komisjach Wyceny Trofeów Łowieckich w Europie.

Jerzy Luźniak

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter