Zapiski myśliwego

Ponad pół wieku trwa już łowiecka przygoda Augustyna Mroczkowskiego.

W wydanej książce „W polu i w kniei” w barwny sposób opowiedział on nie tylko o polo­waniach na drobną i grubą zwierzynę, ale także o ciekawych ludziach, których dane mu było spotkać na swej myśliw­skiej drodze.

Wśród nich znalazł się niezapo­mniany Wacław Przybylski, dzienni­karz i powstaniec warszawski. Swoje strzeleckie umiejętności autor dosko­nalił na nieistniejącej już strzelnicy myśliwskiej na war­szawskich Bielanach. Zdarzało mu się rywalizować wtedy z Michałem Sumiń­skim, twórcą telewi­zyjnego „Zwierzyńca”, i Bronisławem Zie­lińskim, przyjacielem i tłumaczem Hemin­gwaya. Nie koniec na tym! Kilkanaście lat temu, podczas polowa­nia na bażanty miał oka­zję poznać ówczesnego dowódcę wojsk amery­kańskich w Europie generała Burwella Baxtera Bella.

Skrzącą się od anegdot książkę czyta się znakomicie. Lektura obowiązkowa nie tylko dla wielbicieli myśliwskiej prozy, ale także dla osób zainteresowa­nych historią łowiectwa w Polsce.

Jan Siewier

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter