Zbiórka na promocję

Przewodniczący CIC George Aman oraz przewodniczący FACE Michl Ebner podpisali poro­zumienie w sprawie uruchomienia europejskiego funduszu promocji łowiectwa.

W oficjalnej deklaracji zauważono, że polityczna i spo­łeczna presja na wiele dziedzin zwią­zanych z łowiectwem i strzelectwem ulega ostatnio ogromnemu nasileniu zarówno na poziomie europejskim, jak i światowym. Obie organizacje dostrzegają więc konieczność uru­chomienia funduszy, które posłużą do obrony interesów myśliwych, między innymi w drodze lobbingu, kampanii informacyjnych oraz lokalnych promocji.

Proponowana zbiórka – pod roboczym hasłem „1 euro od myśli­wego” – ma jednocześnie zwrócić uwagę krajowych i regionalnych organizacji łowieckich na potrzebę skoordynowanej polityki informa­cyjno-promocyjnej, której podsta­wowym zadaniem będzie zaan­gażowanie w procesy legislacyjne na poziomie krajowym i międzyna­rodowym, pozwalające uwzględniać łowiecki punkt widzenia w kwe­stiach związanych z zarządzaniem zasobami naturalnymi i ochroną środowiska.

(AT) / fot. Shutterstock / Wiadomości.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter