Zdegradowane lisy

Naukowcy szacują, że obecna liczebność populacji lisów zasiedlających angielskie mia­sta osiągnęła 150 tys. osobników.

Jest to czterokrotny wzrost w ciągu ostatnich 20 lat – monitoring miejskich lisów pro­wadzony w latach 90. ubiegłego wieku określał liczebność lisów na poziomie 33 tys. osobników. W tym czasie lisy zdobyły co najmniej 91 proc. obecnego zasięgu miejskiego występowania.

Według zespołu badawczego z uni­wersytetów w Brighton i Reading, największą koncentrację odnotowują dziś ośrodki miejskie Bournemouth (23 osobniki na kilometr kwadratowy), Londyn (18 osobników na kilometr kwadratowy), Bristol (16 osobników na kilometr kwadratowy) i Newcastle (10 osobników na kilometr kwadra­towy); w ujęciu średniej krajowej jeden lis przypada dziś na 300 mieszkańców miast.

Co ciekawe, na łamach prasy trady­cyjnie nieprzychylnej łowiectwu coraz częściej pojawiają się głosy refleksji nad skutkami delegalizacji tradycyj­nych polowań na lisy na mocy reformy prawa łowieckiego przeprowadzonej przez rząd Tony’ego Blaira w 2004 roku. Zdaniem komentatorów, wbrew oczekiwaniom opinii publicznej, sytu­acja angielskich lisów zamieszkujących obszary wiejskie uległa zdecydowanemu pogorszeniu – ze zwierzęcia łownego, otoczonego przez myśliwych pewnym szacunkiem, wyrażającym się między innymi w utrzymywaniu i respektowa­niu okresów ochronnych, lisy zostały zdegradowane do roli zwykłych szkod­ników. Na lisy już się nie poluje, lisy się tępi – podkreślają nasi przeciwnicy.

W zjawisku tym upatruje się rów­nież, przynajmniej częściowo, źró­deł drastycznego przyrostu populacji lisów miejskich. Czy tego chcieliśmy? – pytają w swoich artykułach zdekla­rowani dotąd przeciwnicy łowiectwa. Nieświadomi, że między innymi przed taką sytuacją zwierząt przestrzegamy w naszej argumentacji na rzecz łowiec­twa jako sprawdzonego na całym świe­cie narzędzia gospodarowania popula­cjami dzikich zwierząt.

Gabriel Wolniewicz / fot. Shutterstock.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter