Carski strzelec

Wielu myśliwych odwiedza zamek w Svätým Antonie na Słowacji. Jego właścicielem był car Bułgarii, którego strzelec Béla Kovác prowadził obszerne notatki.

Car Bułgarii Ferdynand Coburg był między innymi właścicie­lem zamku myśliwskiego Sväty Anton na Słowacji. Historię tego fascy­nującego miejsca i jego mieszkańców zdobyłem dzięki dyrektorowi Muzeum Marianowi Čížowi, który posiada imponujący zasób wiadomości.

Car władał osiemnastoma językami i był zręcznym dyplomatą, dlatego też zwano go „Lisem Bałkanów”. Dopro­wadził do wyzwolenia Bułgarii z wpły­wów Turcji i Rosji. W 1887 r. bułgar­ski parlament przedstawił 26-letniego wówczas Ferdynanda jako księcia panującego. W 1908 r. Bułgaria ogło­siła odrodzenie narodowe i Ferdynand został królem Bułgarów.

Skomplikowana sytuacja poli­tyczna na skutek wojen bałkańskich (1912–1913) i pierwszej wojny świato­wej zmusiła go do abdykacji na rzecz syna Borysa. Miało to miejsce 3 paź­dziernika 1918 roku. Pozbawiony tronu Ferdynand Coburg z dala od „kotła bałkańskiego” korzystał ze swobody, odbywał wycieczki po świecie, polo­wał, poświęcał czas botanice, entomo­logii i ornitologii, do której miał szcze­gólny sentyment.

Zgromadził imponujące zbiory fila­telistyczne. Ogłosił wiele prac nauko­wych i zgromadził kolekcje przyrod­nicze i myśliwskie w Svätým Antonie, Coburgu i Sofii. Ferdynand był eks­centrykiem, obserwował niebo i ruchy gwiazd, uwielbiał klejnoty, którymi wypełniał kieszenie, i z zasady nie ufał ludziom. Miał duże wymagania wobec otoczenia, któremu narzucał niezwykle ścisłą etykietę i żelazną dyscyplinę.

Wyjątkiem był strzelec Béla Kováč, urodzony w 1897 r. w Użhorodzie w rodzinie młynarza. Cara i strzelca zbliżyła wspólna ciekawość przyrody, pasja myśliwska i przeżyte przygody podczas polowań. […]

Piotr Załęski

 

Cały tekst w październikowym numerze „Łowca Polskiego”

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter