Kynolog w sutannie

Ksiądz Ludwik Niedbał był niestrudzonym popularyzatorem łowiectwa. Jego książkę „Z łowisk wielkopolskich”, której wznowienie oferuje nasz sklep internetowy, uważa się dziś za dzieło klasyczne.

Ideę prawidłowego łowiec­twa krzewił niestrudzenie, dzieląc się swymi bogatymi doświadczeniami, które spi­sywał piękną literacką polszczyzną. Ludwik Andrzej Ignacy Niedbał (1872–1937) urodził się 30 listo­pada w Zbąszyniu, na ziemi wiel­kopolskiej. Był synem restauratora Edwarda i Anny z domu Gutsche. Od 1883 r. uczęszczał do Gimna­zjum św. Marii Magdaleny w Pozna­niu, uzyskując w 1891 r. maturę, później podjął naukę w Poznańskim Seminarium Arcybiskupim i otrzy­mał święcenia kapłańskie w Gnieź­nie w 1895 r.

W czasach zaborów wygłaszał kazania w duchu patriotycznym. Za przemówienia na wiecach pod­czas strajku szkolnego został skazany przez sąd w Lesznie na cztery tygo­dnie twierdzy i 200 marek grzywny. Karę odcierpiał w Wisłoujściu, a gdy powrócił na probostwo do Dubina, parafianie zgotowali mu entuzja­styczne powitanie.

Jako zapalony myśliwy stał się w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości jednym z orędowni­ków scalenia organizacji łowieckich w Polsce. Pisywał liczne artykuły w prasie łowieckiej, przede wszyst­kim poświęcone kynologii. Rów­nocześnie prowadził studia nad językiem łowieckim, które zaowoco­wały wydaniem „Słownika polsko­-niemieckiego i niemiecko-polskiego najczęściej używanych wyrazów i zwrotów gwary myśliwskiej” (1917). Bolał, że polskie słownictwo ulega zniemczeniu i że wiele słów w polskim języku łowieckim wypie­rają wyrazy kojarzące się z musztrą pruskiego wojaka. […]

Cały tekst w czerwcowym wydaniu „Łowca Polskiego”

 

Piotr Załęski

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter