Niematerialne dziedzictwo

Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego obchodzi swój pierwszy jubileusz.

Zorganizowało w tym czasie ponad 30 dużych warsztatów dla tropowców i dzikarzy, podczas których przeszkoliło kilkudziesięciu przewodników z ich psami i ponad setkę psów.

Opisując decyzję papieża z końca X wieku o nieprzyznaniu korony dla księcia polskiego Mieszka, średniowieczny węgierski kronikarz być może trafnie zauwa­żył, że „Polacy wyżej sobie cenią bory niż winnice, zwierzę leśne niż owcę i woły domowe, psy zaś przekładają nad ludzi”. Kynologia łowiecka to fascynu­jąca dziedzina, zwłaszcza jej praktyczna część. Polowanie z psami to długa tra­dycja, wiedza przekazywana z poko­lenia na pokolenie. Doświadczenie współpracy z inteligentnym psem musi fascynować każdego myśliwego. Rela­cje, jakie budują się między przewodni­kiem a jego podopiecznym, są niezwy­kłe. Szkolenie młodego psa i polowanie z nim wiążą trwale ten idealny zespół.

Nasze łowy z gończymi polskimi nie otwierają nowej karty w polskim myśli­stwie. Stanowimy kolejne pokolenie polujące z tą rasą. Mamy świadomość naszej misyjnej działalności, dbania, aby następne pokolenia myśliwych miały możliwości pracy z gończym pol­skim – jedną z najlepszych użytkowo ras wykorzystywanych obecnie.

Nasze stowarzyszenie, któremu mam zaszczyt od samego początku przewod­niczyć, powstało w 2012 roku. Nieprzy­padkowo jako datę rozpoczęcia naszej działalności przyjęliśmy 3 listopada – to dzień naszego patrona, który również polował z psami. Jesteśmy grupą ukie­runkowaną na pomoc osobom zaintere­sowanym użytkowym wykorzystaniem gończego polskiego. Dlatego organi­zujemy różne formy szkolenia psów – od teoretycznych wykładów po pracę na sfarbowanych ścieżkach. […]

Marek Kałka / fot. Waldemar feculak.

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus


  • 15 Jan 2018

  • 13 Jan 2018

  • 12 Jan 2018

  • 11 Jan 2018

  • 10 Jan 2018

  • 9 Jan 2018

  • 7 Jan 2018

  • 6 Jan 2018

  • 5 Jan 2018

  • 4 Jan 2018