Noktowizor w paragrafach

Jak dziś w świetle prawa wygląda kwestia użycia celowników noktowizyjnych i termowizyjnych?

Celowniki noktowizyjne i ter­mowizyjne były do tej pory zakazane. Paragraf 4 regulaminu polowań głosił wyraźnie: Do wykony­wania polowania dopuszcza się używanie wyłącznie urządzeń optycznych, w któ­rych obraz celu powstaje w świetle natu­ralnym i nie jest przetwarzany przez urzą­dzenia elektroniczne. Ograniczenie nie dotyczy lornetek używanych do obserwa­cji. Dopuszcza się dochodzenie postrzałka z użyciem sztucznego światła, nieprzy­twierdzonego do broni.

Dwa miesiące temu minister środo­wiska do wspomnianego paragrafu 4 dołączył zapis zezwalający na używanie do nocnego polowania na dziki nok­towizyjnych i termowizyjnych urzą­dzeń optycznych. Ma to być kolejny oręż w batalii z afrykańskim pomorem świń. Celowniki mają zwiększyć tempo redukcji czarnego zwierza. Nowe prawo nie obowiązuje w całym kraju, a jedynie na obszarach dotkniętych ASF. Precyzyj­nie chodzi o tereny Polski wschodniej, znajdujące się na unijnej liście obsza­rów, na których obowiązują restryk­cje wywołane wykryciem przypadków i ognisk tej groźnej choroby.

Już na etapie projektowania noweli­zacji część myśliwych wyrażała pogląd, że celowniki optoelektroniczne będą nadal nielegalne i nie może tego zmienić ministerialna zgoda na ich używanie. Temat wywoływał dyskusje na interne­towych forach myśliwskich, pojawiał się w rozmowach przy ognisku.

Noktowizor niebezpieczny

Kwestię legalności celowników nok­towizyjnych i termowizyjnych w pol­skim łowiectwie regulują ustawa o broni i amunicji oraz ustawa Prawo łowiec­kie i akty wykonawcze do tych ustaw. Poprzednia ustawa o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, ta ze stycz­nia 1961 roku, o celownikach optoelek­tronicznych nie mówiła nic. […]

Marek Ledwosiński / fot. Andrzej Wierzbieniec, Shutterstock.

Cały tekst w październikowym numerze „Łowca Polskiego”

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter