Rejterada sarny

Liczebność saren polnych zmniejsza się w wielu polskich łowiskach. Negatywny trend utrzymuje się mimo braku mroźnych i śnieżnych zim.

Regresu nie wyjaśnia też okresowo wysoka presja lisów na koźlęta. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zrealizowały projekt, który rzucił nowe światło na populację sarny żyjącej w środowisku rolniczym.

Sarna jest jednym z pierw­szych gatunków dużych zwierząt, który przystosował się do całorocznego byto­wania w środowisku przeobrażo­nym w następstwie rozwoju rolnic­twa. Adaptacja gatunku, który żył na obrzeżach lasów i lasostepów, do życia na otwartych terenach rolni­czych była prawdopodobnie konse­kwencją wylesienia znacznych obsza­rów na potrzeby gospodarki rolnej, a następnie wprowadzania gospodarki wielkołanowej.

W naszym kraju pierwsze wzmianki o sarnach bytujących cały rok na polach Wielkopolski znajdu­jemy w szkicu łowieckim poświę­conym temu gatunkowi, opubliko­wanym przez profesora Edwarda Schechtela w 1929 roku. Proces zasiedlania terenów rolniczych przez sarny postępował zwłaszcza w dru­giej połowie XX wieku. Odzwiercie­dleniem tego były duże ugrupowania zimowe tych zwierząt rejestrowane szczególnie na polach zachodniej Polski.

Sarny ekotypu polnego rzadziej obserwowano natomiast w cen­trum i na wschodzie kraju. Z badań ośrodka badawczego PZŁ w Czempi­niu w latach 80. XX wieku wynikało, że sarny polne występowały liczniej na terenach z łagodniejszym klima­tem, małą lesistością terenu, a także obecnością pól wielkołanowych, wśród których zachowały się jednak remizy i zadrzewienia pasowe.

Sarny z nadajnikami

Już w latach 90. XX wieku stwier­dzono lokalnie zmniejszanie stanów liczebnych saren polnych w zachod­niej Polsce, o czym kilkakrotnie pisa­łem w „Łowcu Polskim”. […]

Cały tekst w sierpniowym wydaniu „Łowca Polskiego”

 

Robert Kamieniarz / fot. Shutterstock / Polowanie i myśliwy.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter