Sarnie przysmaki

Badania biologów stanowią ciekawą podpowiedź, jak powinniśmy kształtować nasze łowiska pod kątem potrzeb żywieniowych saren.

Czy w naszych siedliskach sarny znajdują wystarczającą ilość pożywienia? Wiosną poszukują ziół i młodych pędów, a zimą jarzębiny i jeżyn. Badania biologów zajmujących się zwierzyną stanowią ciekawą podpowiedź, jak powinniśmy kształtować nasze łowiska pod kątem potrzeb żywieniowych zwierząt.

W ostatnich dziesięcioleciach wiele łowisk całkowicie zmieniło swój charakter. Z jednej strony zmiany, jakie zaszły w kulturze rolnej, negatywnie odbiły się na bioróżnorodności, ale z dru­giej wiecznie zielone pola zapewniają zwierzynie kopytnej wysokoenerge­tyczne pożywienie. Obwody łowiec­kie dodatkowo zyskały nowe tereny leśne i tym samym powiększył się znacząco areał bytowania dla zwie­rzyny grubej. Taki proces zazwyczaj cieszy myśliwych, ale zauważamy, że zalesianie tere­nów rolniczych i naturalna sukce­sja niosą ze sobą również ograni­czenie przestrzeni życiowej dla wielu cennych gatun­ków środowiska polnego.

Biolodzy pro­wadzą wiele badań nad wpły­wem tych nowych warunków bytowa­nia na poszczególne gatunki. Wnioski dostarczają informacji, które mogą obalić wiele stereotypów, jakimi kierowaliśmy się nie tylko w łowiec­twie. Postęp techniczny daje dzisiaj naukowcom narzędzia, o jakich ich poprzednicy nie mogli nawet śnić. Dlatego wiedza, jaką otrzymujemy, pozwala na nowo zrozumieć przy­rodę, a dzięki temu sprawniej zarzą­dzać zasobami przyrodniczymi.

Sarnie przysmaki

Wydawało się wszystkim, że najle­piej poznanym gatunkiem łownym była sarna. Dzisiaj, dzięki badaniom, wiemy, że nie jest typowym mieszkańcem lasu. Spotykamy ją tam, ale tylko dlatego, że użytkowanie lasu, jakie prowa­dzi człowiek, two­rzy środowisko, w którym sarny znajdują w środku lasu roślinność podobną do wystę­pującej na jego obrzeżach. Dlatego naukowcy skła­niają się do hipo­tezy, że to właśnie sposób prowadzenia gospodarki leśnej w głównej mierze determinuje wielkość populacji tzw. sarny leśnej.

Wbrew powszechnej opinii sarna nie przepada za lasem i również nie preferuje w swoim jadłospisie traw. Lista gatunków, którymi się odżywia, jest w rzeczywistości tak długa, że nie ma możliwości stworzenia jej dokład­nego spisu. Dodatkowo rośliny prefe­rowane w jednym siedlisku, w innym mogą zajmować ostatnie pozycje sarniego menu. Taka różnorodność w jadłospisie podyktowana jest głównie dostępnością żeru. Wbrew pozorom sar­nom, tak jak nam, najbardziej smakuje to, co rzadko spotykamy.

lowiec_baner_09_2016_2 lowiec_baner_09_2016_3

Andrzej Chojnowski / fot. Robert Nowakowski, Alamy, iStock, Shutterstock.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter