Sołtys oszacuje

W ciągu ostatnich miesięcy radykalnie zredukowaliśmy dziki, które są głównym sprawcą szkód, ale problemów nam nie ubędzie.

Nowe rozwiązania w znowelizowanej ustawie Prawo łowieckie spowodują poważne zawirowania przy likwidacji szkód w uprawach rolnych.

Obecnie proces szacowa­nia będzie przeprowadzany na wniosek właściciela uszkodzonej uprawy przez trzyoso­bowy zespół szacujący. W skład tego zespołu wchodzić będzie przedstawiciel gminy właściwej ze względu na miej­sce wystąpienia szkody, przedstawiciel koła łowieckiego oraz właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystą­piła szkoda. Bardzo istotną kwestią jest fakt zmiany adresata samego zgłosze­nia szkody, którym jest obecnie organ wykonawczy gminy, czyli najczęściej wójt lub burmistrz. Zgłoszenie szkody powinno mieć formę pisemną, a sam wniosek powinien być złożony w ter­minie umożliwiającym dokonanie szacowania.

Podobnie jak we wcześniejszych rozwiązaniach szacowanie składa się z dwóch etapów, tj. oględzin i szaco­wania ostatecznego, zmierzającego do ustalenia wysokości odszkodowa­nia, przeprowadzanego najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Gminę w procedurze szacowania może reprezentować przedstawiciel organu pomocniczego, czyli sołtys. Mimo że nowe przepisy nie wyróżniają z trzy­osobowego zespołu szacującego osoby kierującej nim, to ze względu na aspekty proceduralne, które niemal w całości przeniesione zostały na gminy, należy sądzić, że osobą kluczową w zespole będzie przedstawiciel gminy. Celowo użyłem sformułowania kluczową, co nie oznacza, że decydującą, gdyż uprawnie­nia wszystkich osób z zespołu są takie same!

Wydłużenie procedury

Ze względu na brak przepisów wykonawczych, przez okres nie dłuższy niż najbliższe pół roku od daty wej­ścia w życie nowych przepisów, meto­dyczne procedury szacowania – których opisu brak w ustawie – przebiegać mają według przepisów dotychczasowego rozporządzenia ministra środowiska w kwestii szczegółowych warunków sza­cowania. […]

Cały tekst w majowym wydaniu „Łowca Polskiego”

 

Marian Flis / fot. Biosfoto.

 • ________________________

 • Warto przeczytać

  • ©Łowiec Polski 2013
  • projekt - Unia Interactive

  Facebook

  Twitter

  Google Plus