Sporna cena

Podczas szacowania szkód w uprawach rolnych często dochodzi do nieporozumień związanych z ustaleniem ceny produktów rolnych. 

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem myśliwi powinni opierać się na „cenie skupu” danego artykułu rolnego z dnia ostatecznego szacowania.

Obowiązujący zapis budzi wiele kontrowersji, a cza­sami i niepotrzebnych emocji. Z pozoru przepisy nakreślają drogę postępowania szacującego, wskazując w tym zakresie pierwszeństwo ceny skupu płodu rolnego. Często jednak w rejonie powstania szkody skup danego artykułu rolnego nie jest pro­wadzony i mamy wszyscy dylemat. Jako wytyczną dla wypłaty odszkodo­wania powinniśmy wskazać cenę ryn­kową z dnia szacowania ostatecznego w rejonie powstania szkody.

Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia w uprawach kukurydzy lub innych uprawach zbożowych, które rolnicy przeznaczają na zielonkę lub kiszonkę. W tego rodzaju sytu­acjach wydaje się zasadne wprowadze­nie jednostki przeliczeniowej wartości danego produktu.

Do tego celu należy wykorzystać jed­nostkę przeliczeniową, tzw. jednostkę zbożową, która ujmuje wartość eko­nomiczną produktów rolnych – mię­dzy innymi paszowych – których brak w obrocie handlowym. W tej metodzie wykorzystuje się odpowiednie współ­czynniki przeliczeniowe wynikające z cen rynkowych czterech podstawo­wych zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa (ramka na stronie 42).

Nie powinno się korzystać z tzw. jed­nostki pszennej, pozwalającej dokonać podobnych przeliczeń, z tym że w opar­ciu o cenę rynkową ziarna pszenicy. Przeliczanie takie obarczone jest dość istotnym błędem i skutkuje zawyżeniem wartości zielonki, gdyż ceny rynkowe pszenicy opierają się głównie na cenach ziarna konsumpcyjnego, którego cena rynkowa jest wyższa i nie odzwierciedla faktycznej wartości zielonki, która sta­nowi utracony plon.[…]

Cały tekst we wrześniowym numerze „Łowca Polskiego”

Marian Flis / fot. Shutterstock

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter