Szacowanie ziarna

Szacowanie upraw kukurydzy nie jest proste, dlatego chcąc obliczyć szkodę, myśliwi wykorzystują nawet drony.

Szacowanie zniszczonej kukurydzy uprawianej na ziarno w niczym istotnym nie odbiega od procedur stosowanych w innych rodzajach upraw. Po zgłoszeniu wystąpienia szkody przeprowadzamy szacowanie wstępne i sporządzamy stosowny protokół. Dla przypomnienia podam, że czynności te powinny być przeprowadzone w termi­nie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Niewątpliwie najważniejszym eta­pem procedury likwidacji szkód są jed­nak czynności szacowania końcowego. Powinny one być przeprowadzone naj­później na dzień przed zbiorem. Należy pamiętać, że to do obowiązków poszko­dowanego należy nie tylko zgłoszenie szkody, ale również powiadomienie na 7 dni wcześniej o dacie planowanego zbioru uszkodzonej uprawy.

Podczas tych czynności konieczne jest ustalenie rozmiaru zniszczeń gniaz­dowych i punktowych. Tych pierw­szych dokonujemy przez bezpośredni pomiar. Najlepiej wykonać go, dzieląc zniszczone powierzchnie na mniejsze części odpowiadające kształtom figur geometrycznych. Następnie, na podsta­wie wzorów matematycznych, należy ustalić ich powierzchnię, a potem obli­czyć łączną wielkość całego gniazda.

Z kolei zniszczenia punktowe ocenia się na losowo wybranych powierzchniach reprezentatywnych lub szacunkowo, na podstawie obser­wacji podczas wykonywania pomia­rów zniszczeń gniazdowych. Wówczas określa się je w ujęciu procentowym, doliczając do zniszczeń na gniazdach. Przy ocenie zniszczeń gniazdowych konieczne jest ustalenie procentu uszkodzonych roślin, co w konse­kwencji pozwoli nam na ustalenie powierzchni zredukowanej szkody. Warto przypomnieć, że jest to teore­tycznie wyliczona powierzchnia, którą traktujemy jako zniszczoną w 100 proc. […]

Cały tekst w listopadowym numerze „Łowca Polskiego”

Marian Flis / fot. Shutterstock, archiwum ŁP.

  • ________________________

  • Warto przeczytać

    • ©Łowiec Polski 2013
    • projekt - Unia Interactive

    Facebook

    Twitter