fot. Rafał Łapiński

Bobry Albionu

0
949

Eksperymentalne wsiedlenia bobrów na Wyspach Brytyjskich potwierdzają ekologiczne korzy­ści, jakie gatunek ten przynosi dla śro­dowiska naturalnego. 

Coraz więcej organizacji wyraża swoje poparcie dla projektu reintroduk­cji bobrów na Wyspach Brytyjskich. Pomysł ten znajduje również coraz większe poparcie opinii publicznej – ponad 60 proc. badanych Brytyjczyków twierdzi, że nie ma nic przeciwko temu, by gatunek ten ponownie stał się stałym elementem tamtejszego środowiska. Bobry nie są na Wyspach Brytyjskich gatunkiem obcym – dawny zasięg obejmował cały obszar kraju, jednak intensywny popyt na ich mięso i skóry spowodował, że do końca XVI wieku gatunek ten został tam całkowicie wytępiony.

Zwolennicy powrotu bobrów argu­mentują, że gatunek ten jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania śro­dowiska naturalnego. Wszelkie koszty związane z przekształceniem środowi­ska, które bardzo często traktowane są jako szkody, w| dwójnasób kompen­sowane są korzyściami, jakie przynosi działalność bobrów. Bóbr uważany jest wręcz za „inżyniera środowiska”, odpowiadając za niezwykły wzrost bioróżnorodności na zasiedlanych przez niego obszarach, stwarzając optymalne warunki siedliskowe dla wydry europej­skiej, rzęsorka rzecznego, karczownika, wszystkich kaczek, rybołowów, czapli, zimorodków, a także ryb oraz nieprze­branej liczby gatunków wodnych – gadów, płazów, owadów i roślin.

Najbardziej zaawansowane projekty reintrodukcji bobrów mają miejsce w Szkocji. W maju 2015 roku tamtejsze władze mają zdecydować o przyszłości tego gryzonia. Jeśli decyzja będzie pozy­tywna, bobry będą wypuszczane w klu­czowych rejonach, które utworzą sieć naturalnych ostoi i umożliwią dalszą naturalną ekspansję bobrów.

Decyzja negatywna oznaczać będzie wstrzyma­nie dalszych wsiedleń, a nawet nakaz całkowitego usunięcia tego gatunku z terenów Szkocji.

Aleksander Taras / fot. R.Łapiński

Reklama