Ambasadorzy łowiectwa

0
1080

Konińscy myśliwi polujący w Kole Literatów Pol­skich „Pióro” z Warszawy od kilku lat utrzymują towarzyskie kontakty z przedstawicielstwami dyplomatycznymi Gru­zji, Kazachstanu i Arme­nii.

Wszystko zaczęło się podczas pobytu dyplo­matów w Kole, gdzie „Pióro” dzierżawi obwód, i przyjęcia zaproszenia do zwiedzenia łowiska. Spotkanie zakończyło się ogniskiem i koncertem sygnalistów przy degusta­cji polskich przysmaków. Pomysłodawcą spotkania był Zenon Siwiński – sym­patyk łowiectwa mieszka­jący w Kole. Kolejny raz spotkano się z dyploma­tami podczas kolejnego pobytu w Wielkopolsce. Tym razem uczestniczyli we mszy z oprawą sygna­listów z zespołu „Ogar”, działającego przy ZO PZŁ w Koninie. Po mszy myśliwi współorganizo­wali uroczystą kolację.

Następstwem tych spotkań było zaprosze­nie do ambasady Gruzji w Warszawie na uroczy­stości związane z obcho­dami 100-lecia odzyskania przez ten kraj niepod­ległości. Następną oka­zją do spotkania w tak zacnym gronie było zapro­szenie przez ambasadora Kazachstanu. W ambasa­dzie odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia usta­nowienia Astany stolicą państwa. W spotkaniu uczestniczyli ambasadorzy licznych państw, politycy i przedstawiciele świata kultury.

Podczas spotkań nasi myśliwi wręczyli ambasa­dorom okolicznościowe statuetki. Dyplomaci byli mile zaskoczeni, tym bar­dziej że prywatnie są także myśliwymi i tematyka łowiecka jest im bli­ska. Należy się cieszyć, że łowiectwo towarzy­szy ważnym międzyna­rodowym wydarzeniom, a polscy myśliwi mogą nas w nich reprezento­wać. To naturalna okazja do promocji kultury i tra­dycji łowieckiej.

W spotkaniach uczest­niczyli: Monika Kwaśna, Bernard Rux – łowczy okręgowy PZŁ w Koni­nie, Jarosław Klimkowski i Mikołaj Świerczek.

Marek Tyrański /Kronika związku.

Reklama