fot. Shutterstock

Analfabetyzm przyrodniczy

0
834

Kolejne badania poka­zują, że coraz więcej dzieci ma płytką wiedzę na temat środowiska naturalnego.

Naukowcy zajmujący się peda­gogiką oraz nauczaniem dzieci i młodzieży przestrzegają przed pogłębianiem się zjawiska nazywanego w prasie fachowej analfabetyzmem przyrodniczym. Kolejne badania poka­zują, że coraz więcej dzieci i młodzieży ma wyjątkowo płytką wiedzę na temat swojego środowiska naturalnego. Co cie­kawe, wbrew obiegowej opinii, okazuje się, że nie ma istotnych różnic pomię­dzy mieszkańcami obszarów wiejskich i miejskich.

W hiszpańskich badaniach – prze­prowadzonych niedawno na repre­zentatywnej grupie uczniów w wieku 11–15 lat uczęszczających do szkół na Balearach i w Asturii, których celem była ocena wiedzy na temat lokalnej przyrody w porównaniu do wiedzy na temat dzikich zwierząt egzotycznych – dzieciom prezentowano fotografie 134 gatunków ptaków, ryb, ssaków, gadów i płazów, przy czym połowę stanowiły gatunki miejscowe a połowę zwie­rzęta gatunków egzotycznych. Dzieci losowały 10 fotografii i proszone były o identyfikację.

Rezultaty są bardzo niepoko­jące – dzieci o wiele łatwiej rozpo­znają gatunki egzotyczne, natomiast o gatunkach zasiedlających ich bezpośrednie sąsiedztwo mają bardzo niewielkie pojęcie. W hiszpańskim badaniu wykazano, że kuropatwy, przepiórki czy czajki okazały się zupeł­nie nieznane na tle tygrysów, żyraf i krokodyli. Podobne wyniki raporto­wane są w badaniach prowadzonych w ostatnich latach w różnych częściach świata – w analogicznym badaniu w Argentynie wykazano, że dzieci roz­poczynające naukę na poziomie szkoły podstawowej bez problemu potrafią wymienić pięć gatunków dinozaurów, zupełnie nie radząc sobie ze wskaza­niem pięciu gatunków rodzimych pta­ków. Na całym świecie dzieci potrafią powiedzieć więcej na temat egzotycznej dżungli amazońskiej niż położonego po sąsiedzku łęgu.

Wnioski są tyle banalne, co niepo­kojące – aby cokolwiek bronić, chronić i walczyć o zachowanie, trzeba najpierw wiedzieć, że to coś istnieje.

Franciszek Sierpiński / fot. Shutterstock

Reklama