Jack Dykinga (commons.wikimedia.org)

Bizony do odstrzału

0
736

Podczas gdy w Polsce miłośnicy wszelkiego życia z oburze­niem przyjmują wiadomości o odstrzale żubrów, władze amery­kańskiego Parku Narodowego Wiel­kiego Kanionu w Arizonie poszukują doświadczonych myśliwych zaintereso­wanych polowaniem na bizony.

Według przyrodników obecny rozmiar populacji tych zwierząt zagraża bioróżnorodno­ści parku. Ich liczebności nie ogranicza również fakt, że na obszarach położo­nych na północ od granic obszaru chro­nionego można na nie legalnie polować.

Zdaniem przyrodników dotychczas stosowane metody kontroli liczebności bizonów w postaci odłowów i translo­kacji są nieefektywne, dlatego federalny urząd do spraw parków zdecydował o wprowadzeniu możliwości redukcji populacji w drodze polowań. Projekt zakłada zmniejszenie liczebności z obec­nych 600 do 200 osobników w ciągu od trzech do pięciu lat. Odstrzału doko­nają myśliwi wyłonieni z grupy zainte­resowanych w drodze losowania.

Doświadczenia zebrane podczas odstrzału posłużą jako wzór dla progra­mów redukcji liczebności łosi na tere­nach Parku Narodowego Gór Skali­stych w Kolorado, Parku Narodowego Teodora Roosevelta w Dakocie Północ­nej oraz Parku Narodowego Wind Cave w Dakocie Południowej.

Aleksander Taras / fot. Jack Dykinga (Agricultural Research Service) en.wikipedia.org.

Reklama