Budowa siedziby

0
870

Na strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu odbyła się uroczy­stość wmurowania kamienia węgiel­nego „Centrum edukacji i szkolenia opolskich kół łowieckich”.

W budynku tym znajdzie się również nowa sie­dziba ZO PZŁ. W uroczystej inaugu­racji budowy wzięli udział przedsta­wiciele władz centralnych naszego zrzeszenia, samorządu województwa i licznych instytucji współdziałających na co dzień z naszą organizacją. Licz­nie reprezentowani byli również leśnicy z RDLP w Katowicach.

Akt erekcyjny podpisali goście oraz ci wszyscy, których życzliwość i pomoc doprowadziły do rozpoczęcia inwesty­cji. Uroczystość, odbywającą się w asy­ście pocztów sztandarowych i zespołu sygnalistów myśliwskich, prowadzili prezes ORŁ Zdzisław Dzwonnik i prze­wodniczący ZO PZŁ w Opolu Wojciech Plewka. Głos zabierali łowczy krajowy dr Lech Bloch i Piotr Soczyński, pre­zes Zarządu Wojewódzkiego Fundu­szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Marek Bocianowski

Reklama