fot. Shutterstock

Chłodnie w kołach

0
722

Polski Związek Łowiecki otrzy­mał dofinansowa­nie w wysokości pię­ciu milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup chłodni celem ograniczenia rozprze­strzeniania się ASF.

Bene­ficjentami mogły zostać koła, które dzierżawią obwody w strefach zagro­żenia wirusem. Pozytyw­nie zostały zaopiniowane wnioski 190 kół łowiec­kich, których lista znaj­duje się na stronie inter­netowej ZG PZŁ.

W lipcu pierwsze 60 chłodni kontenerowych trafiło do łowisk znajdu­jących się w żółtej strefie zagrożenia. Pozostałe zostaną rozdysponowane w obwodach najpóźniej do listopada.

(PB) / fot. Shutterstock / Wiadomości.

Reklama