fot. Shutterstock.

Chronią rodzime słonki

0
671

Większość organizacji łowiec­kich popiera wniosek sfor­mułowany przez naukow­ców Brytyjskiej Fundacji Ochrony Zwierzyny i Zwierząt Dziko Żyjących GWCT, aby opóźnić tegoroczne rozpo­częcie sezonu polowań na słonki.

Według najnowszych badań organi­zacji GWCT i Brytyjskiego Towarzystwa Ornitologicznego niekorzystny spadek liczebności słonek lęgowych utrzy­muje się. Naukowcy alarmują, że nie ma potrzeby czekać na inwentaryzację zaplanowaną na 2023 rok, która raczej na pewno potwierdzi bieżące obserwacje. Podczas ostatniej inwentaryzacji w 2013 roku w Wielkiej Brytanii stwierdzono nie­wiele ponad 55 tys. samców, co wskazy­wało na 29-procentowy spadek liczebno­ści w stosunku do wyników z 2003 roku.

Propozycja opóźnienia polowań ma pozwolić na migrację większo­ści osobników lęgowych, zachowując liczebność rodzimej populacji. Chociaż sezon polowań na słonki rozpoczyna się 1 września naukowcy proponują prze­sunięcie go w tym roku do czasu listo­padowej pełni Księżyca przypadającej na 25 listopada. Do tego czasu na swoje brytyjskie zimowiska powinny już przy­lecieć ptaki z terenów lęgowych położo­nych w Skandynawii, krajach bałtyckich oraz Rosji, których populacje są stabilne i niezagrożone. W ten sposób, w zgodzie z tradycjami łowieckimi Wysp Brytyj­skich, zminimalizowana zostanie presja na ptaki lęgowe, zapewniając osobni­kom populacji lęgowej najlepsze szanse na przełamanie niekorzystnych tenden­cji w przyszłych latach – weryfikacją tych założeń ma być kolejna krajowa inwentaryzacja.

Jak podkreślają przedstawiciele największych organizacji strzeleckich i łowieckich, brytyjscy myśliwi zawsze byli otwarci na rzeczowe wskazówki ze strony naukowców zajmujących się ochroną przyrody – dlatego nie ma potrzeby wprowadzania formalnych zmian w kalendarzu polowań. Każdy szanujący przyrodę myśliwy na Wyspach zaczeka do listopadowej pełni.

Franciszek Sierpiński / fot. Shutterstock.

Reklama