fot. pxhere

Czynsz po nowemu

0
1356

Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie pociąga za sobą konieczność zmiany aktów wykonawczych dotyczących gospo­darki łowieckiej. 26 października br. ukazało się kolejne już rozporządze­nie ministra środowiska. Tym razem w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwo­dów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. W nowym rozporządzeniu zostały utrzymane dotychczasowe wskaźniki przelicze­niowe do ustalania czynszu dzier­żawnego. Wynoszą one:

0,07 q/ha – dla obwodu łowieckiego bardzo dobrego,

0,04 q/ha – dla obwodu łowieckiego dobrego,

0,02 q/ha – dla obwodu łowieckiego średniego,

0,01 q/ha – dla obwodu łowieckiego słabego,

0,004 q/ha – dla obwodu łowieckiego bardzo słabego.

Przy ustalaniu wysokości czyn­szu dzierżawnego będzie brana pod uwagę powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłą­czeń określonych w uchwale sej­miku województwa, a kwota czyn­szu opierać się będzie na wartości 1 kwintala żyta, ogłaszanej w komu­nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwarta­łów, co równocześnie będzie stano­wić podstawę do ustalenia podatku rolnego na kolejny rok podatkowy (w 2019 roku cena ta została ustalona na poziomie 54,36 zł za kwintal).

W przypadku nieusprawiedli­wionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego przez koła łowiec­kie ustawa nakłada na nie obowią­zek udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. Nowe rozporządze­nie przewiduje, że za każdy 1 proc. niezrealizowania odstrzału minimal­nej liczby jeleni, danieli i saren udział ten będzie wynosił 1 proc. kosztów ochrony lasu poniesionych przez nad­leśnictwo na terenie danego obwodu łowieckiego w roku gospodar­czym poprzedzającym rok łowiecki. Do obliczeń będzie przyjmowany przelicznik 1 jelenia jako 2 danieli lub 5 saren. Obliczona kwota opisanych kosztów będzie doliczana do czynszu dzierżawnego. Jednak w takim przy­padku nadleśnictwo zobowiązane jest przedstawić dzierżawcy zestawienie poniesionych kosztów.

Marian Flis

Reklama