Dobrostan zwierzyny

0
304

Gospodarka łowiecka powinna opierać się na profesjonalnych modelach funkcjonowania populacji w określonych środowiskach. Koniecznymi elementami są tu inwentaryzacja i planowanie łowieckie, które powinno uwzględniać aspekty dobrostanu zwierząt.

Pojęcie dobrostanu zwierząt (animal welfare) wywodzi się z krajów anglosaskich i pojawiło się w drugiej połowie XX wieku. Najczęściej defi­niowane jest jako stan kompletnego psychicznego i fizycznego zdrowia zwierzęcia i możliwość radzenia sobie przez nie z presją środowiska. Niektó­rzy badacze zajmujący się tą proble­matyką rozszerzają definicje o stan emocjonalny zwierząt, prowadzący do wypełniania gatunkowych i osob­niczych norm zachowania w określo­nych sytuacjach.

W stosunku do zwierząt gospo­darskich angielscy specjaliści opra­cowali specjalny kodeks zawierający pięć wolności. I tak zaleca on, aby zwierzęta były: wolne od głodu, pragnienia i niedożywienia przez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który utrzyma zwierzęta w zdrowiu i sile; wolne od urazów psychicznych i bólu przez zapewnienie odpowiedniego schronienia i miejsca odpoczynku; wolne od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagno­zie i leczeniu; wolne do wyra­żania naturalnego zachowania przez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i towarzy­stwa innych zwierząt tego samego gatunku; wolne od strachu i stresu przez zapewnienie opieki i trakto­wanie, które nie powoduje psychicz­nego cierpienia zwierząt.

W odniesieniu do zwierząt dziko żyjących pojęcie dobrostanu przybiera odmienny charakter, a to choćby z tego powodu, że …(…)

Cały tekst w czerwcowym numerze “Łowca Polskiego”

Marian Flis

Reklama