fot. Shutterstock.

Edukacyjne gęgawy

0
734

Program „Ożywić pola” i najnowszy projekt Fundacji Ochrony Głuszca poświęcone są gęgawie.

Obserwacje i ciekawostki stanowią znakomity materiał edukacyjny dla dzieci i młodzieży, który można wykorzystać w tegorocznej edycji programu.

Nasza jedyna rodzima gęś lęgowa jest bohaterką pro­jektu badawczego Fundacji Ochrony Głuszca, którego przebieg można śledzić na stronie internetowej www.answers4ansers.pl, gdzie preze­towane są ciekawostki płynące z monito­ringu życia tych niezwykłych ptaków. Warto na bieżąco śledzić przebieg tego projektu, tym bardziej że nasze obser­wacje potwierdzają, iż są to ptaki wciąż nie do końca poznane i zbadane i które z pewnością jeszcze niejeden raz nas zaskoczą. Co więcej, gęgawy są wpraw­dzie pierwszoplanowymi bohaterkami tego projektu, ale zajmujemy się w nim całym ich środowiskiem, więc również pozostałymi jego mieszkańcami i gośćmi.

Jako wieloletni sponsorzy programu „Ożywić pola” jesteśmy przekonani, że tego rodzaju informacje stanowią ciekawy materiał edukacyjny do wyko­rzystania podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną organizowanych i prowadzonych przez koordynatorów programu „Ożywić pola” z ramienia kół łowieckich. Z pewnością część prezento­wanych wiadomości przyda się również nauczycielom i wychowawcom w szko­łach i placówkach biorących udział w tegorocznej edycji programu, zwłasz­cza że ptaki te nie występują na terenie całego kraju i nie wszyscy mogą dołą­czyć do grona niestrudzonych obserwa­torów odczytujących numery na obro­żach i obrączkach.

Warto je poznawać. Niewiele osób uświadamia sobie rolę i znaczenie gęgaw w naszym codziennym życiu. A szkoda, bo są to niezwykle wdzięczne ptaki, których obserwacje potrafią dostarczyć wielu wrażeń. Przede wszystkim dostar­czają jednak informacji na temat środowiska, w którym bytują, służąc w ten sposób wszystkim gatunkom środowisk wodno-błotnych i przyczyniając się do zachowania i ochrony bioróżnorod­ności. A takie przecież cele przyświecają programowi „Ożywić pola” i naszemu projektowi.

Daniel Więzik, prezes Fundacji Ochrony Głuszca / fot. Shutterstock.

Reklama