fot. Shutterstock

Ekspansja wilka

0
1040

W sierpniu bieżącego roku Zarząd Główny PZŁ przy­jął wizytę delegacji Komi­sji Środowiska i Energii z Landtagu Saksonii-Anhalt.

Delegacji prze­wodniczył przewodniczący komisji Jürgen Barth. Głównym tematem spotkania było omówienie proble­mów, jakie towarzyszą coraz więk­szej populacji wilków w naszych krajach.

Niemiecka delegacja zwró­ciła uwagę na wiele problemów, jakie dostrzegają w swoim kraju w związku ze zwiększeniem się populacji burych drapieżników. W Polsce liczebność tego gatunku jest kilkukrotnie większa. Członków delegacji zapoznano ze szczegółami prowadzonego obecnie w Polsce monitoringu dużych drapieżni­ków oraz historią populacji wilka w naszym kraju.

Dyskutowano także na temat wirusa afrykańskiego pomoru świń. Przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego przybliżyli histo­rię rozprzestrzeniania się choroby od momentu wystąpienia pierwszego przypadku w 2014 roku oraz przed­stawili problematykę gospodarowania populacją dzika w związku z obostrze­niami nakładanymi przez państwo w wyniku wystąpienia choroby.

Poruszono także tematy zwią­zane z gospodarką łowiecką, rolą związków łowieckich i zagadnieniem szkód łowieckich, jak również zapro­ponowano wymianę doświadczeń i informacji.

Wioletta Kniżewska / fot. Shutterstock.

Reklama