fot. Shutterstock

Fińskie wilki

0
957

Według raportu fińskiego instytutu zasobów natu­ralnych, populacja tam­tejszych wilków w ostatnim roku wzrosła o 50 procent. Dane z końca 2018 roku wskazują, że fińskie lasy zasiedla obecnie 300 wilków, pod­czas gdy rok wcześniej ich liczeb­ność wynosiła około 200 osobników. Przeciwnicy odstrzałów utrzymują, że obserwowany wzrost jest pozorny i wynika z różnic w porach inwen­taryzacji. Utrzymują, że wiosenne szacunki obejmują przychówek, nie uwzględniają natomiast zimowej śmiertelności, odstrzałów podczas polowań i przypadków kłusownic­twa. Zdaniem miłośników wilków, zaobserwowany wzrost nie upraw­nia do zwiększenia limitów łowiec­kich ani ewentualnych odstrzałów redukcyjnych.

Innego zdania są myśliwi i hodowcy zwierząt nękani przez wilki, którzy w ostatnich latach odczuwają narastającą presję ze strony drapieżników poszukujących łatwego łupu. Racjonalne plany hodowlane wskazują na warunki i okoliczności sprzyjające maksymalnej liczebności fińskich wilków na poziomie około 200 osobników. Szacowana liczebność w ostatnich latach waha się w grani­cach 170–230 osobników, przy rocz­nym odstrzale na poziomie 50 sztuk. Oczywiście nie zadowala to prze­ciwników łowiectwa powołujących się na zarządzenia Unii Europej­skiej i domagających się całkowitego wstrzymania odstrzałów i wzrostu liczebności wilków do poziomu mini­mum 800 osobników.

(AH)

Reklama