Fotopuchalski

0
723

Pod adresem www.fotopuchalski.pl wystartował serwis poświęcony sylwetce naszego Mistrza oraz historii konkursu fotograficznego „Łowca Polskiego”.

Wprawdzie nie możemy stwier­dzić tego z całą pewnością – mamy jednak wrażenie, że należąc do ścisłego grona najstar­szych pism przyrodniczo-łowieckich na świecie, najprawdopodobniej jeste­śmy także organizatorami najstarszego na świecie konkursu fotograficznego poświęconego fotografii przyrodniczo­-łowieckiej. To wielki zaszczyt, ale także wielkie zobowiązanie.

Historia naszego konkursu sięga okresu międzywojennego. Pierwsze zaproszenie do zaprezentowania swo­ich fotografii ogłoszono w 1926 roku, w czasach, kiedy na kupno aparatu – jeszcze dalece niedoskonałego – mogli sobie pozwolić tylko najzamożniejsi. Niedługo potem, w 1934 roku, w Kon­kursie Fotograficznym „Łowca Pol­skiego” – jak się on wówczas nazywał – po raz pierwszy zatryumfował Wło­dzimierz Puchalski, który do wybuchu II wojny światowej po najwyższy laur sięgał aż sześciokrotnie i który w 1955 roku stał się jego patronem. W bieżącej edycji 154 autorów nadesłało na kon­kurs 1064 fotografie.

Uznaliśmy, że nadszedł czas, by dokonać cyfrowej archiwiza­cji naszych zasobów konkursowych i zaprezentować je szerokiej publicz­ności. Zdecydowaliśmy się jednak nie czekać na finał tego żmudnego procesu, lecz zrealizować to wyzwanie etapami, a o bieżącym przebiegu informować naszych sympatyków za pośrednic­twem mediów społecznościowych oraz naszych serwisów internetowych.

W tej chwili w zakładce „Galerie konkursowe” opublikowane są galerie ostatnich kilku edycji naszego kon­kursu, uzupełnione relacjami z rozstrzy­gnięcia oraz reportażami z ogłoszenia wyników Grand Prix. Systematycznie będziemy uzupełniać tę sekcję o kolejne lata, aż do stworzenia kompletnego archiwum cyfrowego naszego konkursu. O kolejnych publikacjach poinformu­jemy naszych sympatyków za pośred­nictwem naszych profili na Facebooku (@Lowiec.Polski) oraz na Twitterze (@Lowiec_Polski), a także za pośrednic­twem naszego internetowego serwisu informacyjnego www.lowiecpolski.info.

Docelowo na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego „Łowca Pol­skiego” im. Włodzimierza Puchalskiego – oprócz sylwetki naszego Mistrza oraz wybranych galerii jego niezwykle boga­tego dorobku oraz wspomnień jego najbliższych – zaprezentowane zostaną wszystkie fotografie wyróżnione i nagro­dzone w poszczególnych kategoriach, a tam, gdzie będzie to możliwe, pre­zentować będziemy galerie fotografii zakwalifikowanych do wystaw konkur­sowych w poszczególnych latach.

Oczywiście idziemy z duchem czasu – nasz nowy serwis internetowy zostanie zintegrowany z narzędziami dostępnymi w serwisach społecznościo­wych, które (mamy nadzieję) posłużą do promocji naszego konkursu, naszego sposobu patrzenia na naturę i naszego sposobu pojmowania współczesnej roli człowieka w środowisku naturalnym.

Gorąco zachęcamy wszystkich czytel­ników „Łowca Polskiego” do przyłą­czenia się do naszych społeczności, tym bardziej że – wzorem lat ubiegłych – przewidujemy wiele interesujących kon­kursów, których uczestnicy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Najbliższy z nich głosami uczestników wyłoni zwycięzcę najmłodszej kategorii naszego konkursu – laureata publiczności.

Obserwując aktywność naszych przeciwników i łatwość, z jaką zyskują poparcie i zwolenników, widać wyraź­nie, że środowisko myśliwych nie powinno izolować się od reszty spo­łeczeństwa, lecz znajdować i kształ­tować swoje miejsce we wszystkich obszarach komunikacji. Mamy się czym pochwalić.

Korzenie naszego Konkursu Fotogra­ficznego „Łowca Polskiego” im. Włodzi­mierza Puchalskiego sięgają początków ubiegłego wieku – dosłownie za kilka lat będziemy obchodzić stulecie tego przedsięwzięcia. Wiele się przez ten czas zmieniło – obyczaje łowieckie, sposób patrzenia na środowisko natu­ralne, techniczne możliwości rejestra­cji i prezentacji obrazu, ale także nasza wrażliwość, oczekiwania i nawyki. Nie możemy pozostawać obojętni na te zmiany. Liczymy na to, że nasz nowy serwis internetowy stanie się ważnym narzędziem kontynuacji wyzwania podjętego przez naszych poprzedników oraz sprawnym narzędziem komu­nikacji i dalszej promocji fotografii przyrodniczo-łowieckiej.

Aleksander Taras

 

Reklama