„Grzywacz” z tradycjami

0
869

Wzorowo prowadzona gospo­darka łowiecka, odbudowa populacji zwierzyny drobnej i poszanowanie naszych bogatych trady­cji – to priorytety myśliwych z „Grzywa­cza” z Lwówka Śląskiego.

Koło powstało w 1964 roku, obecnie zrzesza 55 myśliwych i 4 stażystów. Sztandar został ufundo­wany i poświęcony podczas jubile­uszu 50-lecia. Myśliwi współpracują ze szkołą podstawową im. Józefa Giel­niaka w Niwnicach oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim. Uczniowie zbierają żołędzie i kasztany z przeznaczeniem na zimowe dokar­mianie zwierzyny, w zamian koło dofi­nansowało zakup przyborów szkol­nych i książek.

Myśliwi dzierżawią dwa obwody o łącznej powierzchni 9761 ha poło­żone w granicach Nadleśnictwa Lwówek Śląski. Ich część znajduje się na terenie Parku Krajobrazo­wego „Dolina Bobru”. Dzięki żyznym i bogatym w karmę siedliskom jele­niowate mają tu doskonałe warunki, czego dowodem są zdobywane przez myśliwych imponujące parostki roga­czy i wieńce byków. Plan łowiecki: 43 jelenie (w tym 18 byków), 86 saren (38 kozłów), 287 dzików i 35 dzikich gęsi. Wśród najciekawszych trofeów wymienić można rogacza perukarza i srebrnomedalowego byka, zdobyte przez Roberta Sysaka, oraz orężnego odyńca strzelonego przez Michała Kluczyńskiego.

Ze względu na wielkoobszarowe plantacje kukurydzy i łagodne zimy nastąpił dynamiczny wzrost popula­cji dzików i – co za tym idzie – wzrost wydatków na szkody łowieckie. W tej sytuacji myśliwi angażują się w zabez­pieczenie upraw. Z powodu chemizacji rolnictwa oraz zanikającej mozaikowej struktury upraw spada liczebność zajęcy oraz kuropatw.

W latach 2000–2010 z sukcesem wsiedlano bażanty. Zarząd planuje pójść za ciosem i przeprowadzić rein­trodukcję kuropatw, które kiedyś licznie na tych terenach występowały. Dlatego podjęto wiele działań, aby maksymalnie zmniejszyć liczebności drapieżników, w tym również szopa pracza, który występuje w ich obwo­dach, między innymi wyznaczono pre­mie za ich odstrzał.

Członkowie „Grzywacza” przykła­dają wielką wagę do kultywowania tra­dycji łowieckich. Co roku organizowane jest polowanie hubertowskie połączone ze wspólną biesiadą. Myśliwi biorą udział w okręgowych obchodach święta naszego patrona. W latach 2015–2016 byli współorganizatorem Okręgo­wych Hubertowin na Ziemi Lwówec­kiej. Wtedy też wraz z dwoma kołami z Lwówka sfinansowano zakup obrazu św. Huberta, który znalazł się w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim.

Zarząd: Leszek Marczak – prezes, Robert Sysak – łowczy, Władysław Sysak – sekretarz, Tadeusz Baran – skarbnik, Grzegorz Paliwoda i Wie­sław Stankiewicz – gospodarze obwo­dów. Kapelanem koła jest ks. Zenon Bielecki.

Leszek Marczak

Reklama