Hymn spalskich łowów

0
773

Artur Śliwiński jest autorem „Pobudki spalskiej”, jedynego utworu, jaki można było śpiewać po polsku podczas organizowanych dla carskiego dworu polowań w Spale.

Polska kultura łowiecka XIX wieku i pierwszych trzech dekad wieku XX to czas, w którym powstało wiele znaczących dzieł lite­rackich, plastycznych i muzycznych. Podczas biesiad kończących uroczyste polowania często recytowano myśliw­ską poezję, a gromki śpiew rozlegał się po kniei. Wtedy to żył Artur Śliwiński – znany działacz łowiecki i zarazem wzo­rowy myśliwy, pisarz – ważna i barwna postać przełomu wieków.

Urodził się w 1839 roku w Kotli­skach w powiecie kutnowskim. Po ukończeniu nauki przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1863 roku zasko­czył go wybuch powstania stycznio­wego. Wziął udział w narodowym zrywie jako dowódca szwadronu jazdy w oddziale dowodzonym przez kapi­tana Michała Zielińskiego. Po upadku powstania został uwięziony w Cytadeli Warszawskiej, a gdy odzyskał wolność, poświęcił się działalności społecznej. Współtworzył Warszawskie Towarzy­stwo Racjonalnego Polowania. Z wiel­kim oddaniem poświęcił się łowiectwu, publikując artykuły w prasie polskiej i zagranicznej. Miał pięciu synów. Jako dorośli mężczyźni wspólnie z ojcem tworzyli wyjątkową grupę myśliwską. W lwowskim „Łowcu” z 1878 roku wydrukowano słowa jednej z jego pio­senek śpiewanych w rodzinnym gro­nie na nieznaną dzisiaj nutę – „Śpiew myśliwski o zającu” zawiera bogatą terminologię zajęczą napisaną w dow­cipnej formie. Ten wspaniały przykład łaciny myśliwskiej spełnia przy okazji dydaktyczną rolę. Przez wiele lat Artur Śliwiński publikował artykuły, wiersze i piosenki w „Łowcu Polskim”. W 1901 roku zamieścił wierszowaną gawędę myśliwską „Lis-kuna”, wspominając sławuckie polowania u Sanguszków.

Należał do ludzi towarzyskich i kre­atywnych. Biesiady, które następowały po organizowanych przez niego polo­waniach, przeplatane były barwnymi, często humorystycznymi opowieściami i śpiewem pieśni myśliwskich. Tej atmosferze zawdzięczać należy powsta­nie wiersza „Chór myśliwski”, wydru­kowanego w lwowskim „Łowcu” dużo wcześniej, bo w 1878 roku. […]

Krzysztof Kadlec

Reklama