fot. flickr

Jak liczyć kuropatwy

0
368

Przyrodnicy z Brytyjskiej Fundacji Ochrony Zwierzyny i Zwierząt Dziko Żyjących GWCT spodzie­wają się rekordowej frekwencji w tego­rocznej edycji krajowej inwentaryzacji kuropatw. Program corocznego moni­toringu prowadzony jest od 1933 roku, przede wszystkim siłami wolontariuszy rekrutowanych spośród właścicieli, rol­ników i dzierżawców gruntów.

„Niezależnie od tego, czy jesteś wła­ścicielem niewielkiego pola czy dużej farmy, poświęcając swój czas na rejestro­wanie liczby kuropatw na swoim terenie, przyczyniasz się do lepszego zrozumie­nia bieżącej kondycji krajowej popula­cji kuropatwy szarej, określenia długo­terminowych trendów i prognoz oraz do weryfikacji skuteczności podejmo­wanych działań” – czytamy w broszurze informacyjnej.

Koordynator projektu z ramie­nia GWCT Neville Kingdon wyjaśnia: „Monitoring populacji szarych kuropatw przynosi dodatkowe korzyści dla całego środowiska polnego, dostarczając infor­macji na temat kondycji lokalnej fauny i flory. Niezależnie od tego, czy polujesz czy nie, prowadzenie uprawy ziemi pod kontem specyficznych potrzeb tych pta­ków przekłada się na poziom bioróżno­rodności całego środowiska”.

W poszczególnych regionach kraju działa dziś 15 centrów wsparcia lokal­nych programów ochrony kuropatwy szarej wspierających osoby zaintereso­wane tworzeniem siedlisk, zarządza­niem i kontrolą drapieżników i wyja­śniają zasady właściwego zarządzania środowiskiem polnym. W programie krajowej inwentaryzacji pełnią one również rolę punktów koordynują­cych odpowiedzialnych za dystrybucję i zbiórkę arkuszy i ankiet inwentary­zacyjnych oraz – co najważniejsze – punktów szkoleniowych na temat zasad prowadzenia inwentaryzacji.

To ważne, bo zadanie liczenia kuro­patw wymaga odpowiedniego przygoto­wania. „Podczas liczenia nie należy się spieszyć” – tłumaczy Neville Kingdon. „Liczenie można prowadzić rano lub wieczorem. Ważne, by nie próbować liczyć wszystkiego naraz i nie spieszyć się podczas liczenia, ponieważ dokładność i skrupulatność są kluczowe dla oceny tego, co faktycznie dzieje się na ziemi”.

Paweł Tarski / fot. flickr.com

Reklama