Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie Naczelnej Rady Łowieckiej

0
1433

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z faktem, iż w ostatnich dniach rozpowszechniane są przez Naczelną Radę Łowiecką nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego skierowania przez Naczelną Radę Łowiecką wniosku do Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do Zarządu Głównego z powodu rzekomego niewykonywania uchwał Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, przedstawiamy poniżej stanowisko Zarządu Głównego w tej sprawie.

Naczelna Rada Łowiecka jest organem PZŁ i jako organ jest zobowiązana do przestrzegania norm prawnych wyrażonych w Statucie. Pragniemy nadmienić, iż do dnia dzisiejszego nie został rozstrzygnięty spór kompetencyjny dotyczący tego jakie osoby wchodzą w skład Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. Jest to kwestia o fundamentalnym znaczeniu, gdyż Zarząd Główny jako organ zarządzający Zrzeszeniem nie jest władny dokonywać oceny które uchwały, którego Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej są zgodne z prawem i podlegają wykonaniu, a które zgodne z prawem nie są i ewentualne ich wykonanie stanowić będzie naruszenie prawa.

Niesłusznie w środowisku myśliwskim kreuje się pogląd rzekomego naruszania przez Zarząd Główny Statutu PZŁ podczas gdy to Naczelna Rada Łowiecka nie zwołując Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w listopadzie 2019 roku dopuściła się rażącego naruszenia prawa poprzez niewykonanie uchwały zjazdowej do czego była ponad wszelką wątpliwość zobowiązana. Zgodnie z § 77 ust. 2 Statutu, Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Naczelna Rada Łowiecka, a zgodnie z § 82 ust. 3 pkt. 3 Statutu do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów. Zgodnie więc ze Statutem Naczelna Rada Łowiecka ma obowiązek zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów czy też Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w każdym przypadku gdy pojawi się stosowny wniosek, a tym bardziej gdy sam organ jakim jest Krajowy Zjazd Delegatów tak postanowi.

Zauważyć należy, iż na ostatnim zjeździe Krajowy Zjazd Delegatów wyznaczył termin kolejnego posiedzenia podejmując w tym przedmiocie stosowną uchwalę zjazdową wyznaczającą jednocześnie termin posiedzenia na listopad 2019 roku. Na mocy tej uchwały Naczelna Rada Łowiecka zobligowana była zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, a co za tym idzie wykonać swój statutowy obowiązek. Pamiętać tym samym należy, iż raz ustalonego terminu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Naczelna Rada Łowiecka nie ma prawa zmieniać. Niewykonywanie przez Naczelną Radę Łowiecką uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów obligującej Naczelną Radę Łowiecką do przygotowania i zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów stanowi ciężkie naruszenie prawa łowieckiego.

W tym miejscu należy również wskazać na kolejny przykład nieprzestrzegania przez Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej obowiązującego porządku prawnego. Zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości Naczelna Rada Łowiecka zobligowana jest do zatwierdzenia wyboru Biegłego Rewidenta w przedmiocie badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Łowieckiego za lata 2019-2020. Do dnia dzisiejszego Naczelna Rada Łowiecka nie podjęła uchwały w tej sprawie, a to z kolei stanowi naruszenie Ustawy o rachunkowości.

Biorąc pod uwagę całokształt dotychczasowej działalności Naczelnej Rady Łowieckiej nie może budzić wątpliwości, iż Zarząd Główny w odróżnieniu od Naczelnej Rady Łowieckiej działa na podstawie i w granicach prawa wywiązując się tym samym ze swoich statutowych obowiązków. Mamy nadzieję, iż w niedługim czasie Minister właściwy do spraw Środowiska jako organ nadzorujący Polski Związek Łowiecki rozstrzygnie trwający w Prezydium spór kompetencyjny wskazując tym samym osoby odpowiedzialne za niezwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

Szanowne Koleżanki i Koledzy mamy ogromną nadzieję że rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego spowoduje długo oczekiwaną stabilizację i rozpoczęcie efektywnej pracy przez Naczelną Radę Łowiecką dla naszego Zrzeszenia.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór!

Zarząd Główny
Polskiego Związku Łowieckiego

Reklama