Konferencja i piknik

0
830

W sytuacji gdy zalewani jesteśmy tanią i niezdrową żywnością, dziczyzna i produkty leśnego runa powinny jak najczęściej trafiać na stoły Polaków.

O tym m.in. mówiono podczas konferencji i na pikniku pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

Organizatorami wydarzenia były Ministerstwo Środowiska, wyższe uczelnie (w tym War­szawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medial­nej, SGGW), a także Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe, NFOŚiGW, NSZZ RI „Solidarność” oraz Instytut im. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”. Podczas konferencji zostały zaprezen­towane referaty związane ze zdrowym odżywianiem w kontekście zagrożeń ze strony GMO.

Walory dziczyzny znane są myśli­wym od dawna. Jej spożycie w Polsce jest niewielkie, choć inni mieszkańcy Europy już dawno przekonali się o jej wartościach. Upolowana przez naszych myśliwych zwierzyna prawie w całości przeznaczona jest na eksport. Zorgani­zowany w samym centrum Warszawy piknik miał promować zdrową żywność i naszą pasję.

Promocja produktów spożywczych pochodzących z naszych lasów była adresowana do mieszkańców Warszawy. Przybyłe osoby mogły degustować potrawy i wyroby z dziczyzny, ale także ją kupić. Firma „Kanwil” przygoto­wała i wydawała uczestnikom pikniku gulasz i bigos myśliwski, a ogromną atrakcją był – sponsorowany przez ZG PZŁ – Teatr Kulinarny, którego animato­rzy przez kilka godzin przygotowywali na oczach publiczności gulasz z dziczy­zny. Nakarmiono nim dwa tysiące gości. Na scenie cały czas odbywały się prelek­cje tematyczne i pokazy gotowania.

Gdy na zewnątrz odbywał się kier­masz zdrowej żywności, w salach pałacu odbywała się konferencja naukowa, na którą przyjechali nie tylko myśliwi. Hasłem przewodnim pierwszej sesji były „Zagrożenia dla człowieka i przyrody”. Temat zreferowali profesorzy Jan Narkie­wicz-Jodko oraz Kazimierz Sporek. Szcze­gólnie bliskie myśliwym były referaty „Dziczyzna – odnawialny zasób środowi­ska przyrodniczego” przygotowany przez prof. Wandę Olech oraz „Dziczyzna – produkt najwyższej jakości” prof. Marii Rudy.

W przerwie konferencji piknik przy pałacu uroczyście otworzył minister Jan Szyszko z dyrektorem general­nym Lasów Państwowych Konradem Tomaszewskim, łowczym krajowym dr. Lechem Blochem i ojcem dyrekto­rem Tadeuszem Rydzykiem. Pojawiły się media, którym organizatorzy udzielali wywiadów.

Drugą część sesji naukowej zatytuło­wano „Żywność a zdrowie człowieka”. Profesor Paweł Piątkiewicz zwrócił uwagę na fakt, że Polska została zalana tanią wysokoprzetworzoną żywnością, bardzo niebezpieczną dla zdrowia.

– Oferowana w sklepach wielkopo­wierzchniowych nie podlega właściwie żadnej kontroli – podkreślił prof. Piąt­kiewicz. – W tym kontekście należy zaznaczyć, że o ile spożycie mięsa jest u nas wysokie, to spożycie dziczy­zny – śladowe. A przecież to właśnie dziczyzna, dar polskich lasów i pól, jest mięsem najbardziej ekologicznym i naturalnym. Trzeba uświadamiać kon­sumentom, że liczy się nie tylko cena, ale przede wszystkim jakość. Powin­niśmy kierować się zasadą: im mniej przetworzony produkt, tym zdrowszy i bezpieczniejszy.

Z wystąpieniem tym współbrzmiały słowa prof. Małgorzaty Myśliwiec, która ostrzegała przed rosnącym zagroże­niem otyłością wśród dzieci i młodzieży. Jak zauważyła, olej palmowy i syrop glukozowo-fruktozowy są u nas wciąż powszechnie dodawane do produktów spożywczych, podczas gdy w krajach, gdzie świadomość zagrożeń jest większa, zostały już zabronione jako szkodliwe.

Niestety, pod względem żywności pozo­stajemy wciąż europejskim zaściankiem.

Bardzo ważnym elementem konfe­rencji i gestem poparcia dla mini­stra środowiska prof. Jana Szyszko było przekazanie na jego ręce pety­cji w obronie łowiectwa podpisa­nej przez ponad dwieście tysięcy myśliwych, leśników i sympatyków łowiectwa.

Na zakończenie konferencji dyrek­tor generalny Lasów Państwowych dr Konrad Tomaszewski przedstawił projekt „Zdrowa żywność z polskich lasów”, który ma na celu dotarcie do społeczeństwa ze zdrowymi, naj­wyższej jakości produktami oraz akty­wizację lokalnej ludności za pośred­nictwem producentów i przetwórców produktów pochodzących z lasu. W ramach projektu ma powstać sieć sklepów „Dobre z lasu”. Już zorga­nizowano 12 placówek – na terenie śląskiej dyrekcji dwie, a na terenie olsztyńskiej dziesięć. Projekt przewi­duje budowę małych przetwórni dla rozszerzenia sprzedaży bezpośred­niej i urozmaicenie oferty handlowej o produkty z gospodarstw rybackich, które znajdują się w posiadaniu Lasów Państwowych.

Po zakończeniu konferencji wokół namiotu PZŁ wciąż było gwarno. Dzieci brały udział w konkursach, rodzice robili swoim pociechom zdjęcia przy jeleniu i dziku. Dużo atrakcji było przy stoiskach Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW oraz Lasów Państwowych. Słoneczna pogoda, tak kapryśna tego lata, sprzyjała piknikowemu klimatowi, który udzielił się wszystkim odwiedza­jącym. Trzeba przyznać, że wybranie miejsca w centrum stolicy na piknik promujący dziczyznę, a tym samym łowiectwo, było strzałem w dziesiątkę. Piknik odwiedzali przypadkowi space­rowicze, a o to przecież we wszelkiego rodzaju promocjach chodzi.

Wiesław Gąbka / fot. Sewerynskiphotography, Andrzej Wierzbieniec.

Reklama