fot. Robert Bąk

Konferencja kapelanów okręgowych

0
936

Łowczy krajowy Piotr Jenoch zaprosił duszpasterzy myśli­wych – kapelanów okręgo­wych i diecezjalnych – na spotka­nie w Karbówku, 18 września 2018 roku. Pracowano nad programem działań ewangelizacyjnych w duchu świętych Eustachego i Huberta.

– Ponieważ w tym gronie spo­tkaliśmy się po raz pierwszy, nadarzyła się znakomita okazja do wymiany doświadczeń – rela­cjonuje ks. Leszek Bieńkowski. – Mówiliśmy wiele o formach współpracy i bardzo się cieszę, że przewodniczący Zarządu Głów­nego PZŁ zaprosił nas na kolejne spotkanie w przyszłym roku. Kon­ferencje znakomicie służą inte­gracji kapelanów działających w poszczególnych okręgach PZŁ i są okazją do uzgodnienia kon­kretnych działań.

Duchowni zgodnie podkre­ślali rolę i znaczenie mszy świę­tej i modlitwy jako środka naj­bardziej skutecznego w działaniu duszpasterskim.

(BM) / fot. Robert Bąk

Reklama